שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > בחינת עומק של דפוסי השחיתות בשלטון המקומי הולידה שורה של המלצות לשיפור

חדשות

בחינת עומק של דפוסי השחיתות בשלטון המקומי הולידה שורה של המלצות לשיפור
בחינת עומק של דפוסי השחיתות בשלטון המקומי הולידה שורה של המלצות לשיפור
27/01/2016, עו"ד אורי ישראל פז

הצוות שמונה על ידי היועמ"ש המליץ בין היתר על חיזוק שומרי הסף בדגש על היועץ המשפטי, צמצום ההסתייעות ב"מאכערים" באמצעות שיפור השירות והנגשתו לציבור, טיוב הליכי מינוי כוח האדם ברשויות, שיפור המניעה והטיפול במצבי ניגוד עניינים של נבחרי ציבור, הסדרת תחום התרומות ושיפור מנגנוני האכיפה הפלילית

היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, החליט לאמץ את דו"ח הצוות שמונה על ידו, שגיבש שורת המלצות באשר לדרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי. המלצות הצוות כוללות צעדים עקרוניים המהווים בשורה חיונית למאבק בשחיתות ברשויות המקומיות, ואלה הוגשו לשר הפנים ח"כ אריה דרעי.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

מינוי הצוות נעשה בעקבות עדויות שהצטברו לאורך השנים לקיומם של דפוסי פעילות מושחתים ברשויות מקומיות שונות. בין היתר, ניתן להזכיר פרשות שחיתות במעורבות ראשי רשויות ובעלי תפקידים בכירים בשלטון המקומי, כדוגמת פרשת הולילנד, את הרשעתם של מי שכיהנו כראשי הרשויות המקומיות בת ים, רמת גן, נצרת עילית, רמת השרון וצפת, ואת פרשת השחיתות האחרונה המצויה עדיין בחקירה ("פרשה 242"), כמו גם פרצות מינהליות שונות שנתגלו אגב פרשות אלו ואחרות.

ביסוד עבודת הצוות עמדה התפיסה שלפיה שחיתות שלטונית, בכל מקום שבו היא קיימת, היא בעיה קשה הפוגעת בתפקודן של המערכות השלטוניות ומכרסמות בלגיטימיות שלהן. לאור היותו של השלטון המקומי קרקע פורייה להתפתחותם של דפוסי שחיתות, וכן לאור ההשלכות הקשות של תופעות שחיתות וסטייה מטוהר המידות על תפקודן של הרשויות המקומיות, על רווחת הציבור ועל אמון הציבור בשלטון, סבר היועץ המשפטי לממשלה כי יש מקום לבחינת עומק כוללת של הנושא, וכך הנחה הוא לעשות.

לצוות מונו נציגים בכירים ביותר מארבעת הגופים הנוגעים לעניין – משרד המשפטים, משרד הפנים, משטרת ישראל והשלטון המקומי, מתוך הכרה יסודית בכך ששיתוף פעולה בין גורמים אלה הוא חיוני הן לצורך עצם קיומה של בחינה מקיפה ויסודית של הנושא, הן לצורך איתור ומיפוי הפרצות והחסרים וגיבוש המלצות מתאימות לטיפול בהם, והן לצורך הוצאתן לפועל, בהסכמה, של ההמלצות שתגובשנה.

בראש הצוות עמדה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ) עו"ד דינה זילבר, ולצדה פעלו עוד שני צוותי משנה שכללו את מנכ"ל משרד הפנים ד"ר שוקי אמרני; מרדכי כהן, מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים; עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי של משרד הפנים; ערן דוידי, ראש מטה שר הפנים; חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי; יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל; ד"ר מטי צרפתי-הרכבי, ראש המועצה האזורית יואב; ועו"ד יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית.

הצוות המורחב לא קיבל מנדט לדון בהיבטים העוסקים באכיפה פלילית, ובחינת היבטים אלה התבצעה בפורום מצומצם שכלל את נציגי הפרקליטות והמשטרה בלבד.

הצוותים ישבו על המדוכה במשך כשנה וחצי לצורך בחינת מכלול הסוגיות הנוגעות לעניין וגיבוש המלצותיהם, בדוח המחזיק מעל 130 עמודים.

ההמלצות העיקריות שנכללו בדוח נגעו לנושאים הבאים:

1.   קירוב הנורמות החלות על השלטון המקומי בתחום המכרזים לנורמות הקבועות בשלטון המרכזי, בשינויים המחויבים: בין היתר, המליץ הצוות על שינוי הרכב ועדות המכרזים בשלטון המקומי כך שאלו לא יהיו מורכבות עוד מנבחרי ציבור אלא מבעלי התפקידים הרלוונטיים ברשויות המקומיות.

2.   טיוב מנגנוני הליכי מינוי כוח האדם המועסק ברשויות המקומיות: בין היתר, המליץ הצוות כי בחירת עובדים בכירים שהינם בעלי זיקה לנבחרי ציבור באותה רשות תהיה טעונה אשרור על ידי ועדה חיצונית שתבחן את שאלת קיומם של כישורים מיוחדים של המועמד למילוי התפקיד וכן כי המגבלות בעניין העסקת קרובי משפחה יוחלו גם על העסקת עובדים בתאגידים עירוניים.

3.   חיזוק מעמדם של "שומרי הסף" בשלטון המקומי בדגש על היועץ המשפטי לרשות המקומית, גזבר הרשות ומבקר הפנים של הרשות: בין היתר, המליץ הצוות לקבוע כי כעקרון מנחה, בכלל הרשויות המקומיות ימונה יועץ משפטי שהוא עובד הרשות.

4.   קידום איושן המלא של משרות התביעה והפיקוח ברשויות המקומיות לצורך הבטחת רמת אכיפה סבירה. בין היתר, המליץ הצוות לפעול לגיבוש תקינה מינימלית למערך הפיקוח והתביעה ברשויות וכן לקבוע הנחיה לעניין קיום רוטציות באזורי פיקוח בין הפקחים השונים המועסקים על ידי רשות פלונית.

5.   שיפור מנגנוני המניעה והטיפול במצבי ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ועובדי ציבור ברשויות המקומיות: בין היתר, המליץ הצוות כי ראשי רשויות מקומיות, סגניהם וכל חברי המועצה, יידרשו להצהיר בסמוך למועד בחירתם אודות תחומים שבהם עלול להיווצר ניגוד עניינים בין כהונתם הציבורית לענייניהם האחרים. כן המליץ הצוות כי הסדרי ניגודי עניינים של ראשי הרשויות ייערכו על ידי גוף חיצוני לרשות המקומית;

6.   הסדרת תחום התרומות באמצעות אימוץ בחוזר מטעם מנכ"ל משרד הפנים של נוהל שגובש לצורך הסדרת קבלת תרומות על ידי רשויות מקומיות כנוהל מחייב.

7.   תיקון מספר הסדרים חוקיים העוסקים בהשלכות מינהליות של היבטים פליליים בהתנהלותן של הרשויות המקומיות. בין היתר, המליץ הצוות להרחיב את סמכות ההשעיה של ראש רשות או חבר מוסד תכנון שהוגש נגדו כתב אישום כך שתחול על כלל חברי מועצת הרשות.

8.   טיוב אופן הפעלתו והטמעתו של הדין המשמעתי של עובדי הרשויות המקומיות וקידום גיבושם ואכיפתם של כללי אתיקה שיחולו על כלל נבחרי הציבור ברשויות. בין היתר, המליץ הצוות כי יכונן גוף מרכזי, ארצי ועל-רשותי, אשר יוכל לנקוט באמצעים משמעתיים, ובכללם הליכי חקירה ביחס לעבירות מסוימות, גם כאשר הרשות המקומית נמנעת מלעשות כן.

9.   גיבוש ופרסום הנחיות שיתרמו לצמצום הצורך בהסתייעות בשדלנים ("מאכערים") ברשויות המקומיות באמצעות שיפור השירות הניתן על ידיהן לציבור והנגשתו.

10. העלאת רמת השקיפות המתחייבת בפעילותן של רשויות מקומיות באמצעות הרחבת סוגי ואופי המידע שלגביו יידרש פרסום יזום על ידי הרשות. זאת, הן בנוגע לסדר היום של ישיבות מועצת הרשות, החלטות ועדות מועצת הרשות, עסקאות הצפויות להיעשות במקרקעי הרשות והיבטים שונים הנוגעים למכרזי הרשות.

11. שיפור מנגנוני האכיפה הפלילית בתחום השחיתות השלטונית בשלטון המקומי והממשקים בין הגורמים השונים הפועלים בתחום.

מלשכת היועץ וינשטיין נמסר כי הוא מביע את תקוותו שבהמלצות הדו"ח ויישומן יהיה כדי לתרום תרומה משמעותית לביצור שלטון החוק ולמען טוהר המידות בשירות הציבורי בשלטון המקומי. עוד ציין היועץ המשפטי לממשלה כי הוא רואה חשיבות רבה במחויבותם של משרד הפנים ונציגי השלטון המקומי, ובראשם יו"ר השלטון המקומי, ליישום ההמלצות. מחויבות זו, אשר באה לידי ביטוי בגיבוש דו"ח מוסכם ומשותף, היא חיונית ליישומו של הדו"ח והיועץ המשפטי לממשלה קרא לכלל הגורמים שהיו מעורבים בגיבוש הדו"ח לפעול ליישומו בהקדם האפשרי.

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150