תנאי שימוש

ברוכים הבאים לפורטל "תקדין" (להלן: "הפורטל") מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ (להלן: "חשבים")

לתשומת לבך: השימוש בשירותים השונים המוצעים בפורטל כפוף לאמור בתנאי השימוש שלהלן ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

1. זכות השימוש בשירותים המוצעים בפורטל

1.1 השימוש בשירותים השונים המוצעים בפורטל הינו בחלקו חופשי ובחלקו מותנה בתשלום בגין רכישת מנוי ו/או שירות אחר. ציבור המשתמשים בשירותים המוצעים בפורטל ייקרא להלן: "המנוי" ו/או "המשתמש" , לפי העניין. השימוש בשירותים המוצעים בפורטל תמורת תשלום ו/או רכישת מנוי מותנה בקבלת הרשאה וסיסמת כניסה מאת חשבים ומוגבל לתקופת המנוי או לתקופה עבורה נרכש השירות, לפי העניין.

1.2 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התשלום עבור איזה מהשירותים המוצעים בפורטל תמורת תשלום מהווה הרשאה לשימוש של משתמש אחד בלבד. הרשאת שימוש למשתמשים נוספים כרוכה בתשלום נוסף.

1.3 סיסמת הכניסה הינה אישית והמנוי או המשתמש, לפי העניין, אינו רשאי להעבירה לאחר ללא הסכמה מפורשת בכתב של חשבים. על המשתמש בשירותים השונים המוצעים בפורטל לרכוש מנוי או הרשאה לשימוש, לפי העניין ובהתאם לסוג השימוש המבוקש, כמספר המשתמשים בארגונו.

1.4 חשבים תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי שימוש אלה ו/או אם הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת.

1.5 המנוי אינו רשאי להרשות שימוש בפורטל ו/או במידע שהופק ממנו לאחר, בתמורה או שלא בתמורה ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת חשבים.

1.6 המנוי אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי במידע המופיע בפורטל ואינו רשאי להפיצו בתפוצה רחבה ובפרט בפני גורמים אשר אינם נמנים על עובדיו.

1.7 דמי המנוי ו/או כל תשלום המשולם לחשבים בתמורה לשימוש באיזה מהשירותים המוצעים בפורטל מהווים תשלום בגין ההרשאה לעשות שימוש בשירותים האמורים, ואינם מקנים למנוי כל זכות נוספת בפורטל ובמידע המופיע בו.

1.8 למען הסר ספק, מובהר כי הרשאות למשתמשים נוספים בפורטל, אשר נרכשו על ידי בעל המנוי או המשתמש, לפי העניין, הינן לשימוש פנימי של החברה/ משרד/ עסק מטעמה/ו נרכש המנוי או השירות, ולא ניתן להעבירן לשימוש של חברה/ משרד/ עסק אחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

1.9 יובהר כי תנאי השימוש חלים על כלל המשתמשים בשירותים המוצעים בפורטל, לרבות ציבור המשתמשים בשירותים המוצעים ללא תשלום, סטודנטים, ציבור המשתמשים במנויי התנסות וכן משתמשים אשר רכשו מסמכים בודדים.

2. סטודנטים בלבד

2.1 לחשבים הזכות להעניק לסטודנט המבקש לעשות שימוש בשירותים השונים המוצעים בפורטל בתשלום הרשאה לגישה חופשית וללא תשלום לשירותים האמורים, בכפוף להתחייבותו האישית שלא לאפשר לצד שלישי כלשהוא, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, שימוש בפרטי המשתמש שלו.

2.2 לחשבים הזכות לשנות מעת לעת את תנאי הגישה לשירותים השונים המוצעים בפורטל לקהל הסטודנטים.

3. מנוי התנסות

3.1 משתמש שנרשם לפורטל בדרך של "מנוי התנסות", מקבל אפשרות להשתמש בשירותים השונים המוצעים בפורטל ללא תשלום, למשך תקופה מוגבלת בזמן.

3.2 בעשותו שימוש במנוי ההתנסות מסכים המשתמש לתנאי שימוש אלה.

4. זכויות יוצרים

4.1 הפורטל, הדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, עיצוב הפורטל, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, ישומי תוכנה, גרפים, תמונות וכל צורת המחשה אחרת הכלולה בפורטל (להלן: "התוכן") הינם רכושה הבלעדי של חשבים והינם בבעלות חשבים והם מוגנים באמצעות חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכל דין רלבנטי אחר.

4.2 רכישת מנוי ו/או כל זכות שימוש אחרת בפורטל, בתשלום או שלא בתשלום, מהווה הרשאה בלבד להשתמש בשירותים השונים המוצעים בפורטל. זכויות הבעלות בפורטל, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות חשבים.

4.3 למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן בשירותים השונים המוצעים בפורטל, ולא לשימוש מסחרי והכל בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין.

4.4 אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת חשבים.

5. אחריות

5.1 הפורטל בכללותו השירותים הניתנים בו והמידע המופיע בו, מופיע כמות שהוא, ללא התחייבות כלשהי מצד חשבים.

5.2 הפורטל והמידע המופיע בו, לרבות ודגמאות החוזים וכל חומר רלבנטי אחר, אינם מהווים ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או עסק.

5.3 כל העושה במידע המופיע בפורטל שימוש כלשהו, לרבות במסמכים ובדוגמאות השונות המוצעות בתשלום בפורטל, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית ולפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות תביעות ו/או דרישות כלפי חשבים ו/או הפורטל בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים המוצעים בפורטל.

5.4 אין לעשות שימוש בשירותים השונים המוצעים בפורטל ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע המופיע בו. עיון בפסקי דין, חיקוקים שונים וכל פרסום אחר באתר אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים.

5.5 התכנים, הנתונים וכל תוכן אחר בפורטל, נמסרו לחברה על ידי ספקים שונים. מובהר כי התכנים עשויים לכלול אי דיוקים ו/או טעויות סופר. בחשבים נעשה מאמץ לצמצם את מספר הטעויות ו/או השגיאות עד למינימום אך כפורטל המציע שירותים רבים ומגוונים, חשבים איננה מתחייבת כי לא יהיו שגיאות ושיבושים במידע המופיע בחלקיו השונים של הפורטל. חשבים אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע בפורטל והשימוש הינו באחריות המשתמש בלבד.

5.6 במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר מופיע בפורטל, יש להודיע על כך לחשבים כדי שתוכל לתקנו, בהתאם לשיקול דעתה. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים בפורטל לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, ייחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון.

5.7 הסתמכות על המידע המופיע בפורטל ו/או על התכנים המופיעים בפורטל ו/או על הדוגמאות ו/או המסמכים המוצעים למכירה בפורטל הינה באחריות המשתמש בלבד.

5.8 ההחלטות המופיעות במאגר הפסיקה והחקיקה תקדין הינן, בין היתר, פרסום מותר כהגדרתו בסעיף 13 לחוק איסור לשון הרע וסעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות. ההחלטות לא נאסרו לפרסום על ידי בתי הדין הרלוונטיים, ולפיכך מפורסמות במאגר כדין.

5.9 חשבים לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי או אחר שיפורסמו בפורטל על ידי בעלי מקצוע כאלה או אחרים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי פרטי ההתקשרות עם עורכי דין המפרסמים את עצמם בחלקיו השונים של הפורטל, לרבותבזירת המסחר של הפורטל (להלן: "זירת המסחר"), לרבות הפרטים הנמסרים על ידי בעלי המקצוע השונים המפרסמים את פרטי ההתקשרות עמם בזירת המסחר, לא יתפרשו כהצעה של חשבים ו/או הפורטל להשתמש בשירותי מי מעורכי הדין או בעלי המקצוע המפרסמים את שירותיהם בפורטל כאמור ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של הפורטל, במפורש או מכללא, במי מעורכי הדין ו/או בעלי המקצוע האמורים ו/או בשירותים המוצעים על ידי מי מהם.

5.10 חשבים אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים בפורטל ו/או בכל תוכן, מידע, שירותים, דעות ועמדות שהפורטל מפנה אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים בפורטל ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

5.11 כל התקשרות שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בפורטל, בין בזירת המסחר ובין בכל חלק אחר של המסחר, אינה כוללת את חשבים כצד להתקשרות, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין בעל המקצוע הרלבנטי. חשבים אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים שיוצעו על ידי בעלי המקצוע המציעים את עצמם בפורטל, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות.

6. זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו

6.1 חשבים לא תהא אחראית בגין נזק שמקורו בהפרעות במתן השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו לרשת האינטרנט ו/או מרכיב תקשורת כלשהו לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורם בספקי השירות ו/או המידע ו/או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע וספקי השירות.

6.2 חשבים אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ו/או אובדן (כולל צד ג') ו/או הוצאה, ישיר או עקיף, הנובע משימוש בפורטל ו/או בתכניו ו/או בכל מידע הניתן בו בכל דרך שהיא. כמו כן, חשבים אינה אחראית בצורה כלשהי לנזק שנגרם מאי יכולת להשתמש בשירותים המוצעים בפורטל, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא.

6.3 חשבים אינה אחראית לכל נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו עקב השימוש באיזה מהשירותים המוצעים בפורטל.

6.4 חשבים לא תישא בכל אחריות להתאמת המידע המופיע בפורטל לצרכי המשתמש, ואינה מתחייבת כי הפורטל ו/או המידע הכלול בו ו/או השימוש בו עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש.

6.5 התכנים המופיעים בפורטל, ובכלל זה מאמרים ודעות, משקפים ומבטאים את דעת הכותבים בלבד, וחשבים לא תישא באחריות בגין האמור בהם. חשבים שומרת על זכותה הבלעדית לערוך שינויים, הוספות או הפחתות לפי שיקול דעתה המוחלט במידע המופיע בפורטל או בעיצובו, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כתוצאה מן הפעולות הללו.

6.6 אחריותה של חשבים בגין שימוש בשירותים המוצעים בפורטל, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, תהא מוגבלת בכל מקרה לסכום אותו שילם בפועל המנוי או המשתמש, לפי העניין, בתמורה לשירותים האמוריםואין לחשבים כל אחריות לנזקים תוצאתיים במידה המירבית המותרת על פי דין. מובהר כי גם הודעה לחשבים כי קיימת אפשרות לגרימת נזק מכל סוג שהוא לא תרחיב את אחריות חשבים מעבר להשבה של הסכום ששולם בפועל עבור השירות הרלבנטי.

7. הצהרת פרטיות

7.1 חלק מהשירותים המוצעים בפורטל טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המנוי או המשתמש, לפי העניין, למסור מידע אישי, דוגמת שם, מען, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם שדות חובה. יצויין, כי לא חלה על המנוי ו/או המשתמש חובה על פי דין למסור את המידע האישי האמור, אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המנוי או המשתמש, לפי העניין, להירשם לשירותים הטעונים רישום. יובהר, כי השימוש בשירותים המוצעים בפורטל מהווה הסכמה מפורשת של המנוי או המשתמש, לפי העניין, למסירת המידע האישי, שכן כאמור – ללא מידע זה לא ניתן להשתמש בשירותים המוצעים בפורטל. עם זאת, חשבים מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי הפורטל בלבד.

7.2 בעת השימוש בפורטל יכול שיצטבר מידע הנוגע, בין היתר, לנוהגי המנוי או המשתמש, לפי העניין, תדירות הפניות לאתר ומידע נוסף כגון: נתוני מערכת ההפעלה, גרסת תכונה, גרסת דפדפן וכיו"ב. חשבים תשמור את המידע האמור במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור המנוי או המשתמש, לפי העניין, בעת הליך ההרשמה לשירותים השונים המוצעים בפורטל ייעשה רק על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

7.2.1 כדי לאפשר למנוי או למשתמש, לפי העניין, להשתמש בשירותים שונים נוספים שמפתחת חשבים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת בפורטל.

7.2.2 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בפורטל, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את חשבים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה באופן אישי את המנוי או המשתמש.

7.2.3 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה את המנוי או המשתמש באופן אישי.

7.2.4 לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלה.

7.3

7.4 בחתימתו על הסכם זה מסכים המנוי או המשתמש, לפי העניין, במפורש, לכך שכתובת הדוא"ל שמסר לשם קבלת השירותים המוצעים בפורטל, תצורף לרשימת התפוצה של חשבים, לצורך קבלת עדכונים, הודעות, וכל מידע רלבנטי נוסף

7.5 מובהר ומוסכם כי חשבים תהא רשאית לשלוח למנוי או למשתמש, לפי העניין, מידע הנוגע לשירותים בהם עשה שימוש גם לאחר הפסקת ההתקשרות וכל עוד לא ביקש המשתמש מפורשות להסיר את כתובת הדוא"ל שלו מרשימת התפוצה של חשבים

7.6 הפרטים שמוסר המנוי או המשתמש, לפי הענין, בעת ההצטרפות לשירותים יישמרו באופן מאובטח וחשבים אינה רשאית למסור את הפרטים האמורים לצדדים שלישיים לצרכים פרסומיים ושיווקיים. כפוף לכל דין, חשבים שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש שלו בשירותים המוצעים בפורטל כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות, אם פעולה זו חיונית לשם :

(1) ציות לדרישות הדין או מילוי הוראות הליך משפטי או צו שיפוטי;

(2) הגנה על הזכויות או הקניין של חשבים ו/או של מי מטעמה;

(3) אכיפת תנאי שימוש אלה, לרבות לעניין תשלום;

(4) הגנה על האינטרסים של מנויי חשבים ו/או המשתמשים בפורטל ו/או אחרים.

7.7 חשבים מיישמת בפורטל מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, חשבים אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. כמו כן, חשבים אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למנוי ו/או למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של חשבים. חשבים בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של הפורטל ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע הנדרשת.

7.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המשתמש בשירותים המוצעים בפורטל קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון, כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו', וזאת על-מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי-מורשים.

8. פרסום באתר

8.1 המפרסם בפורטל יהא אחראי באופן בלעדי ומוחלט: (1) לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות על ידו בפורטל ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן; (2)למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתרו, בכל צורה שהיא, לרבות הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם; (3)למידע המתפרסם באתרו על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר.

8.2 חשבים אינה אחראית על תוכן הפרופילים המקצועיים ו/או מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעות בפורטל ובכל שירות המוצע בו. כל טענה, תביעה או דרישה מצד מנוי או משתמש בגין תוכן, מידע, הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או רכש את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי חשבים ו/או מי מטעמה.

9. סמכות שיפוט

תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

10. סימני מסחר

סימני המסחר (הלוגו של האתר ושל חברת "חשבים") המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

11. קישורים

11.1 הפורטל מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HYPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים ברשת האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים "). חשבים אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים כאמור ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם קישורים ו/או אתרים אלו. הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

11.2 אין לראות בקישורים המצויים בפורטל משום המלצה להשתמש בהם והם מצויים בפורטל לנוחות המשתמש בלבד.

11.3 חשבים אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בפורטל יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. חשבים רשאית לסלק מהפורטל קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12. דיוורים

12.1 מנוי ו/או משתמש הרשומים לאיזה מהשירותים המוצעים בפורטל, ומאשר קבלת דיוורים מקצועיים ו/או קבלת הטבות ופרסומות ו/או מגזינים (להלן: " התוכן המדוור") בדוא"ל, אישורו זה יהיה תקף לקבלת הטבות ופרסומות ו/או מגזינים לפי העניין, לכל כתובות הדוא"ל אשר יוזנו במסגרת שימושו של המנוי או המשתמש האמור בשירותים המוצעים הפורטל.

12.2 המשתמש מסכים כי הדיוורים שיקבל בתקופת היותו "מנוי התנסות" יימשכו גם לאחר תום תקופת ההתנסות, והוא יוכל בכל רגע נתון להסיר את פרטיו מרשימת הדוורים.

13. שימוש ראוי וכללי תגובה באתר

13.1 הפורטל כולל, בין היתר, ערוצים המאפשרים למשתמש להזין למערכת טקסטים ותכנים (להלן: "תכני המשתמש"). המשתמש מתחייב שלא להזין אל תוך המערכת תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים מטעים ו/או תכנים שיש בהם הסתה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הנושאים אופי אחר שיש בו כדי להזיק או לפגוע במאן דהוא והמנוי או המשתמש בלבד, לפי העניין, יהא אחראי לתכני המשתמש שהוזנו על ידו לפורטל.

13.2 יתכן כי תכני המשתמש, חלקם או כולם, המתפרסמים בחלקים הרלבנטיים בפורטל אינם מדוייקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. חשבים אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו למנוי או משתמש אשר פעלו על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בתכני המשתמש וכל הסתמכות עליהם הינה באחריות הבלעדית של המנוי או המשתמש, לפי העניין.

13.3 חשבים אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכני המשתמש אשר הועלו לפורטל. ייתכן כי מסיבות שונות, שאינן בשליטת חשבים, ישונו ו/או יימחקו תכני משתמש כאמור וחשבים לא תישא בכל אחריות בנדון.

13.4 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם לתנאי השימוש שחשבים תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש בשירותים המוצעים בפורטל. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהפורטל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של חשבים, ובכלל זה מידע או חומר :

א. העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש בפורטל;

ב. האסורים לפרסום או לשימוש או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;

ג. שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית;

ד. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

ה. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב;

ו. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש מאת חשבים;

13.5 חשבים רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים איזה מתנאי שימוש אלה ו/או העלולים לפגוע בפורטל ו/או בחשבים עצמה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית להסיר תכנים אלה מן הפורטל בכל עת.

13.6 משתמש הסבור כי מצא בין תכני הפורטל חומר הנחזה כבלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או מנוגד לכללי שימוש אלה, מתבקש להודיע על כך לכתובת: takdin@hashavim.co.il .

13.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב המשתמש לפצות את חשבים, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכני המשתמש שהועלו על ידו לפורטל.

14. תיקון תנאי השימוש

חשבים רשאית לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה, כאשר תחילת תוקפם של תנאי השימוש החדשים יהיה ממועד פרסומם. אם יבוצעו בתנאי השימוש שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בדף הבית של הפורטל. אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של המנוי ו/או המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של הפורטל.