שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > העליון אישר: ערבויות בסך 9 מיליון שקל יחולטו מקרובי עבריין נמלט

חדשות

העליון אישר: ערבויות בסך 9 מיליון שקל יחולטו מקרובי עבריין נמלט, צילום: istock
העליון אישר: ערבויות בסך 9 מיליון שקל יחולטו מקרובי עבריין נמלט
02/06/2019, עו"ד לילך דניאל

בית המשפט העליון אישר לחלט ערבויות בסך 9 מיליון שקל, שהפקידו עשרה מפקחים שמונו יחדיו לפקח על הבטחת מעצרו בפיקוח אלקטרוני של גולן אביטן, שנאשם במסגרת "פרשה 512" בעבירות שבוצעו במסגרת ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל. החילוט נדרש לאחר שאביטן נמלט מהארץ במהלך מעצרו ולא שב

בית המשפט העליון דחה היום (א') עררים שהגישו קרוביו ומשפחתו של גולן אביטן, הנאשם במסגרת "פרשה 512" בעבירות שבוצעו במסגרת ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל, על החלטה לחלט ערבויות שהפקידו לצורך הבטחת מעצרו לאחר שאביטן נמלט מהארץ ולא שב. השופט אלרון: "יידעו ויפנימו המתחייבים לפקח על חשוד, נאשם או נידון את מלוא כובד האחריות המוטל על כתפיהם, ויידע כל נאשם השוקל להפר את תנאי שחרורו בערובה כי הוא עתיד לפגוע פגיעה אנושה במבקשי טובתו אשר הסכימו לערוב לו".

ביולי 2015 הוגש כתב אישום במסגרת הפרשה המכונה "פרשה 512", במסגרתו יוחסו לנאשמים שונים שורת עבירות במסגרת ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל. שני אישומים מתוך כתב האישום ייחסו לנאשם גולן אביטן ביצוע שלוש עבירות רצח במסגרת ארגון פשיעה וכן עבירה של ניסיון לרצח במסגרת הארגון.

במאי 2016 קבע בית המשפט המחוזי, על יסוד הסכמת הצדדים, כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת המעשים המיוחסים לאביטן, וכי מתקיימות בעניינו עילות מעצר בשל מסוכנות ובשל חשש לשיבוש הליכי משפט על ידי הימלטות מן הדין. לצד זאת נקבע כי מדובר בעילות בעוצמה המאפשרת להסתפק במעצר בפיקוח אלקטרוני.

מטעם זה, כמו גם בשל חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות ומשכו הצפוי של ההליך המשפטי, הורה בית המשפט על מעצרו של אביטן בפיקוח אלקטרוני, בתנאי ערבות, ובהן הפקדת 4 ערבויות צד ג' בסך מיליון ש"ח כל אחת; הפקדת ערבות עצמית בסך 2 מיליון ש"ח; הפקדה במזומן או ערבות בנקאית בסך מיליון ש"ח; וצו עיכוב יציאה מהארץ.

בדיון שנערך בבית המשפט הוצעו שבעה מפקחים, בהם אשתו של אביטן, גיסו, חברו, בנו, שותפו העסקי וחבר נוסף. המפקחים נחקרו על ידי בית המשפט על יכולתם לבצע את תפקיד הפיקוח ועל יכולתם הכלכלית לשמש כערבים. כולם הצהירו שהם מבינים את משמעות הפיקוח והערבות עליה הם חותמים, וכי במידה ואביטן יפר את הכללים תחולט הערבות עליה חתמו. בהתאם, אישר בית המשפט שישה מתוך שבעת המפקחים שהוצעו, בכפוף לחתימתם על ערבות צד ג' בסך מיליון ש"ח כל אחד.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

בעקבות החלטת בית המשפט בערר שהגישה המדינה, נערך תסקיר שירות המבחן לגבי אביטן, במסגרתו נאמר כי קיים סיכון להמשך התנהגות פורצת גבולות מצדו אף בתוך מסגרת ביתית, ולכן לא ניתן להפחית את מסוכנותו באופן של חלופת מעצר או מעצר בפיקוח אלקטרוני. על אף זאת, שב בית המשפט והורה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני. לאחר שערר שהגישה המדינה על החלטה זו נדחה, הוציא בית המשפט צו מעצר בפיקוח אלקטרוני לאביטן, וערבותם של ששת המפקחים נכנסה לתוקף. בהמשך, אושרה גם חמותו של אביטן כמפקחת נוספת, כפוף לערבות בדומה למפקחים האחרים, וחלק מהמפקחים הוחלפו באחרים. סך הכל, הגיע סך המפקחים ל-10.

באוקטובר 2018, במהלך שעת חלון התאווררות, הצליח אביטן להימלט מהארץ ומאז נעלמו עקבותיו. בעקבות האמור, הורה בית המשפט שדן בתיק העיקרי על התליית ההליכים המשפטיים בעניינו והמדינה הגישה בקשה לחילוט כל הערבויות שהופקדו להבטחת מעצרו. בבקשה נטען בין היתר כי  מחקירת הערבים במשטרה עלה כי אלו הקלו ראש בדרישות הפיקוח לאורך תקופה ממושכת ויש להם חלק נכבד בהימלטותו של אביטן.

לאחר שקיים דיון בבקשה ושמע את טענות הצדדים, הורה בית המשפט המחוזי על חילוט מלוא הערבויות, בשל חומרת הפרת תנאי הערבות ובשל האינטרס הציבורי המחייב ליתן משקל משמעותי לעקרון ההרתעה. זאת, למעט באשר לבתו של אביטן, אשר הצהירה בדיון קודם כי סכום הערבות גבוה מכפי יכולותיה הכלכליות, ועל כן נקבע כי יחולט סכום של 500,000 ש"ח מתוך מלוא סכום ערבותה. על כן, הגיע הסך הכולל של הערבויות שחולטו ל- 9.5 מיליון שקלים. על החלטה זו הוגשו ארבעה עררים שונים אשר אוחדו בהסכמת הצדדים.

השופט יוסף אלרון דחה את מרבית העררים וציין כי למפקחים המתמנים לתפקיד על ידי בית המשפט יש תפקיד מפתח במימושה של האפשרות לשחרר אדם בתנאי ערבות. תפקיד זה הוא כפול, וטומן בחובו הן את החובה לשמור צעדיו של החשוד, הנאשם או הנידון, לבל יסטה מתנאי המעצר שהוכתבו עבורו, והן התחייבות אישית לכך שתנאי המעצר יקוימו במלואם, ובעיקר – שהמפוקח לא יסכן את הציבור, לא יימלט מאימת הדין ולא יפר באופן אחר את תנאי מעצרו. בהתאם, הערובה הכספית אותה מטיל בית המשפט על מפקחים-ערבים כתנאי לשחרורו של נאשם נועדה להבטיח כי הללו יעמדו בהתחייבות שנטלו על עצמם במלואה.

חובה משפטית ומוסרית לשמור על שלום הציבור מפני הנאשם

על כן, ציין אלרון, התכלית המרכזית של חילוט ערבותו של מפקח היא תכלית הרתעתית בעלת שלושה היבטים: האחד – הרתעת הערב עצמו, לבל יתיר במעשה או במחדל הפרת תנאי המעצר על ידי נאשם הנתון תחת פיקוחו. השני – הרתעת הרבים, קרי, הרתעת מפקחים ומפקחים פוטנציאליים אחרים, הנוטלים על עצמם אחריות כבדה כמי שמגנים על הציבור מפני הנאשם. השלישי - הרתעת הנאשם המפוקח על ידי הערב, לבל יפר את תנאי הערבות, ובכך יפגע פגיעה חמורה בערב.

עוד ציין השופט, כי סמכותו של בית המשפט להורות על חילוט הערבות במקרה של הפרת תנאיה היא סמכות שבשיקול דעת, ומכאן שפתוחה בפניו האפשרות להורות גם על חילוט חלקי של כתב הערבות. בהתאם לפסיקה, השיקולים שישקול בית המשפט בעניין זה הם מהות האישומים נגד הנאשם וחומרת העבירות המיוחסות לו וכן טיב ההפרה של תנאי השחרור.

במקרה הנוכחי, סבר אלרון, בדין הורה בית המשפט המחוזי על חילוט הערבויות. הוזכר, כי אביטן, שעליו אמורים היו העוררים לפקח, נאשם בביצוע עבירות מהחמורות שבספר החוקים ומסוכנותו לכאורה היא רבה. כמו כן, בהתחייבותם למלא את תפקיד הפיקוח ביקשו העוררים לאפשר לו לשהות במעצר באיזוק אלקטרוני, המהווה חלופה נוחה לאין ערוך בהשוואה למעצר מאחורי סורג ובריח לו היה צפוי אלמלא כן. עוד ציין אלרון כי בצד האפשרות להקל על הנאשם, ניצבת החובה המשפטית והמוסרית לשמור על שלום הציבור מפניו.            משהפרו העוררים את מחויבותם זו, ובכך גרמו בין היתר לסכנה לשלום הציבור, עליהם לשאת בתוצאותיה של הפרת תנאי הערבות, גם אם הם קשים.

בהמשך דחה השופט אלרון את הטענה לפיה העוררים לא הבינו את התפקיד שהוטל עליהם ואת משמעותה של ערבותם. הודגש, כי חתימתם על כתב הערבות מהווה הסכמה מפורשת לכך שהם נוטלים על עצמם – כל אחד מהם באופן עצמאי ונפרד – את האחריות להבטחת התנאים שנקבעו בעניינו של אביטן ולא ניתן לומר כי הם לא ידעו שהפרת התנאים תגרור עימה את האפשרות לחלט את ערבותם עד למלוא גובה סכום הערבות אליו התחייבו. גם הצהרותיהם של כל אחד מהם במהלך דיוני בית המשפט מלמדות, לדעת אלרון, באופן ברור על הבנתם המלאה את התפקיד המוטל עליהם, ולצד זאת, את מודעותם לכך שניתן יהיה לחלט את הערבות במקרה של הפרה.

בנוסף דחה השופט את טענת העוררים לפיה לא ידעו על ההפרה המתוכננת ולא היה ביכולתם לדעת עליה. לדעת אלרון, טענה זו עומדת בניגוד מוחלט למהותם של הערבות והפיקוח, ודי בכך שהעוררים, במעשה או במחדל, לא מנעו את בריחתו של אביטן ממעצרו כדי להצדיק את חילוט ערבויותיהם. עוד סבר אלרון כי אין לקבל את הטענה כי התחייבותם מתייחסת רק לחלון הזמן המצומצם שבו הם נמצאו בפועל עם אביטן ופיקחו עליו, שכן הדבר היה מאיין את מטרת הערבות ומצמצם באופן משמעותי את התכלית ההרתעתית שלה.

לצד האמור, סבר אלרון כי יש להפחית במחצית את סכום הערבות שתחולט בעניינו של שותפו העסקי של אביטן. נקבע, כי בקשתו לגרוע עצמו ממצבת המפקחים בשל "עייפות החומר והימשכות ההליכים", בקשה אשר לא נדונה וממילא לא הוכרעה, מצדיקה הפחתה זו. הוסבר, כי אמנם כל עוד לא נמסר לערב זה במפורש כי בית המשפט החליט לפטור אותו מאחריותו עמדה ערבותו בעינה, אך בהינתן סמיכות הזמנים למועד הימלטותו של אביטן, יש לפרש עובדה זו בצורה המקלה עמו. על כן, יעמוד סך הערבויות שיחולטו על 9 מיליון שקלים.

לסיום ציין אלרון כי התוצאה הנגזרת מהחלטה זו היא אמנם קשה, שכן העוררים יידרשו לשלם מכיסם סכום כסף גבוה ביותר והם יהיו אלו שיידרשו לשאת בתוצאות מעשיו של אביטן, אשר חמק מדינו. עם זאת, לנוכח התכלית ההרתעתית העומדת בבסיס הסעיף הרלוונטי בחוק המעצרים, אין מנוס מתוצאה זו. "יידעו ויפנימו המתחייבים לפקח על חשוד, נאשם או נידון את מלוא כובד האחריות המוטל על כתפיהם", כתב אלרון לסיום. "ויידע כל נאשם השוקל להפר את תנאי שחרורו בערובה כי הוא עתיד לפגוע פגיעה אנושה במבקשי טובתו אשר הסכימו לערוב לו". לדבריו, במציאות העכשווית של "מגה תיקים" המתנהלים בבתי המשפט חדשות לבקרים יש לייחס חשיבות רבה למוסד השחרור בערובה על כל נגזרותיו ולעמוד באופן דווקני על קיומם של תנאי שחרור בערובה, שכן אחרת עלול הדבר לעורר חשש בקרב שופטים מלפנות לאפיק זה, גם מקום בו הדבר מתבקש לנוכח האיזון הראוי בין הגנה על שלום הציבור לבין שמירה על חירות הנאשם כל עוד לא הורשע בדינו.

העוררים יוצגו בהליך (בנפרד) ע"י עורכי הדין ירום הלוי, יניב שגב, אורי קינן, שיר צ'צ'יק, רומח שביט, ירון ברזילי ועמרי רוזנברג. המדינה יוצגה ע"י עוה"ד חיים שוייצר, שרון הר ציון, קורל שריג ודנה אלון.

 

בש"פ  1902/19

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
17 | S:166
תקדין במחיר מופקע