אישור
דף הבית > תקנון מבצע הגרלות "מלגה לסטודנטים"

 

 

תקנון מבצע הגרלות "מלגה לסטודנטים"

מבצע ההגרלות יערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977

1.הגדרות

עורכת המבצע"-                     חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ, מרח' יד חרוצים 12, תל אביב.

"ההגרלות" או "המבצע" -    שלוש הגרלות פרסים, הנערכות על-ידי עורכות המבצע בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "ההיתר הכללי"), ואשר תקנון זה הוא תקנונן.

"המפקחת" -                        המפקחת, אשר מונתה בידי עורכות המבצע ובהתאם להיתר הכללי תהיה עו"ד אורלי קציר, ממשרד ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות' – עורכי דין ונוטריונים, מרח' שאול המלך 37 (בית אירופה), תל אביב 6492806.

"משתתף" -                          כל מי שיענה על כל התנאים הבאים במצטבר: (1) אדם שמילא אחר התנאים הקבועים בסעיף 3 לתקנון זה; (2) סטודנט מן המניין הרשום ללימודי משפטים בשנת הלימודים 2016-2017, בפקולטה למשפטים באחד מהמוסדות שלהלן: הקריה האקדמית אונו; המרכז האקדמי למשפט ועסקים; המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; המכללה האקדמית נתניה; המכללה למינהל; המרכז האקדמי פרס; המרכז האקדמי כרמל; המכללה האקדמית ספיר; המכללה האקדמית צפת; המרכז הבינתחומי הרצליה; כל אוניברסיטה מוכרת בישראל (להלן יחד: "מוסד אקדמי"); (3) בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962, או קטין שקיבל הסכמת הורהו או אפוטרופסו החוקי;

 

"תקופת המבצע" -                המבצע יחל ביום 25.10.16 בשעה 10:00 ויסתיים ביום 15.12.2016 בשעה 10:00. עורכות המבצע שומרות לעצמן את הזכות להאריך או לקצר את התקופה האמורה, לפי שיקול דעתן.

 

"הפרסים" -                         שלוש מלגות בסך 5,000 ש"ח כל אחת, אשר יינתנו לשלושה זוכים באמצעות העברה בנקאית, בהתאם לפרטי חשבון הבנק אשר ימסור כל אחד מהזוכים לעורכןת המבצע, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5 לתקנון זה.

 

"אתר המבצע" -                   אתר האינטרנט של המבצע, שכתובתו: www.takdin.co.il.

 

"הזוכים" -                           המשתתפים אשר שמם עלה בגורל במסגרת ההגרלות, ואשר עמדו בהוראות תקנון זה.

 

2.       פרשנות

2.1        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלות או המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2        בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2.3        כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ייעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

 

3.       ההשתתפות במבצע

3.1        במבצע זכאי להשתתף כל אדם שהינו משתתף כהגדרתו בסעיף 1 לתקנון זה, אשר מילא אחר הוראות תקנון זה לרבות התנאים המצטברים הבאים:

3.1.1         יירשם במהלך תקופת המבצע למאגר המשפטי "תקדין" (להלן: "שירות תקדין") לתקופה של שנת לימודים אקדמית, באמצעות אתר המבצע.

3.1.2         בעת ההצטרפות לשירות תקדין ימסוראת הפרטים הבאים: שם מלא, מוסד אקדמי, שנת לימודים, טלפון להתקשרות, וכתובת דואר אלקטרוני תקפה (להלן: "הפרטים המזהים").

הפרטים המזהים ישמשו את עורכת המבצע לאיתור המשתתף ו/או הזוכה, לפי העניין.

3.1.3         מובהר, כי משתתף אשר הסיר עצמו משירות תקדין במהלך תקופת המבצע, לא ישתתף בהגרלות ועורכת המבצע לא תראה בו משתתף כהגדרתו בתקנון זה.

3.1.4         מובהר בזה, כי רישום לשירות תקדין יתאפשר עד לשעה 10:00 ביום ההגרלה.

3.2        למען הסר ספק, לא תתאפשר השתתפות כפולה (או יותר) של משתתף במבצע באמצעות רישום כפול לשירות תקדין במהלך המבצע, בין תחת אותם פרטים מזהים ובין תחת פרטים מזהים שונים.

3.3        רק משתתף אשר הרשמתו לשירותי תקדין במהלך תקופת המבצע אכן נקלטה בפועל באתר המבצע ישתתף במבצע. משתתף אשר הרשמתו לשירותי תקדין לא נקלטה מכל סיבה שהיא (לרבות תקלה באתר המבצע) ייפסל ולא ישתתף במבצע.

3.4        עורכות המבצע תהיינה רשאיות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, לבטל ו/או להסיר את השתתפותו במבצע של משתתף אשר הפר את הקבוע בתקנון זה ו/או הפר אחת מבין התחייבויותיו כלפי עורכות המבצע או מי מהן.

 

4.       עריכת ההגרלות

4.1        במהלך המבצע ייערכו שלוש הגרלות: הגרלה אחת תערך בין המשתתפים אשר הינם סטודנטים הרשומים ללימודי משפטים במרכז האקדמי קריית אונו במהלך שנה"ל          2016-2017; הגרלה שנייה תיערך בין המשתתפים אשר הינם סטודנטים הרשומים ללימודי משפטים במרכז האקדמי נתניה במהלך שנה"ל 2016-2017; הגרלה שלישית תיערך בין משתתפים אשר הינם סטודנטים הרשומים ללימודי משפטים ביתר המוסדות האקדמיים המפורטים בסעיף 1 לתקנון זה במהלך שנה"ל 2016-2017. במסגרת ההגרלות יועלו בגורל שלושה שמות של הזוכים בפרס, זוכה אחד בכל הגרלה כאמור.

4.2        הזוכים בכל הגרלה ייבחרו מבין המשתתפים אשר עמדו בתנאי סעיף 3 לתקנון זה.

4.3        ההגרלות תיערכנה במשרדי עורכות המבצע בנוכחות נציג עורכת המבצע והמפקחת ו/או מי שמונה מטעמה.

4.4        ההגרלות תיערכנה ביום 15.12.2016 באמצעות העלאה בגורל של שמו של כל אחד מן הזוכים, באופן אקראי.

4.5        ההגרלות תיערכנה בהתאם לתנאי ההיתר הכללי.

4.6        תוצאת כל אחת מן ההגרלות תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

4.7        תוצאת כל אחת מההגרלות ושמות הזוכים יפורסמו באתר האינטרנט www.takdin.co.il וכן פעמיים בעיתון יומי.

 

5.       הפרס

5.1        במסגרת המבצע תוענק לכל אחד מהזוכים מלגה על סך 5,000 ש"ח, אשר תינתן לכל אחד מהזוכים מאת מי מעורכות המבצע, באמצעות העברה בנקאית, בהתאם לפרטי חשבון הבנק של המשתתף עצמו, אשר ימסרו לעורכות המבצע על ידי כל אחד מהזוכים (להלן: "הפרס").

5.2        הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר ו/או להפקדה בחשבון בנק של אחר. קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודת זהות בפני עורכות המבצע וכן הצגת תעודת סטודנט בתוקף. לעורכןת המבצע שמורה הזכות לוודא מול המוסד האקדמי כי הזוכה לומד בשנת הלימודים הנוכחית במוסד האקדמי.

5.3        הפרס כולל אך ורק את המפורט בתקנון זה. הוצאות נוספות ו/או מיוחדות בגין מימוש הפרס יחולו על הזוכה בלבד.

5.4        אין באפשרות מי מהזוכים להמיר ו/או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

5.5        כל מס ו/או ניכוי ו/או דרישה לתשלום מכל סוג שהוא בקשר עם הזכייה בפרס יהיו באחריות כל אחד מן הזוכים ועל חשבונם בלבד, ועורכות המבצע לא תישאנה בכל חבות מס בקשר עם הזכייה בהגרלות. עורכות המבצע תהיינה רשאיות להעביר לרשויות המס, אם תידרשנה לכך על-פי דין, את פרטי הזוכים.

 

6.       הזוכים ואיתורם

6.1        עורכות המבצע תיצורנה קשר עם מי שהוכרז כזוכה, באמצעות דוא"ל ו/או טלפון, בהתאם לפרטים המזהים שמסר בעת הרישום לשירות תקדין. הודעה על הזכייה תישלח לזוכה אף בדואר רשום, לכתובת שימסור לה בעת יצירת הקשר עמו על ידי עורכות המבצע כאמור לעיל.  

6.2        כל אחד מן הזוכים יידרש להגיע למשרדי עורכות המבצע או לכל מקום אחר שייקבע על ידי עורכות המבצע לשם זיהויו לצורך קבלת הפרס, במועד שייקבע על-ידי עורכות המבצע, להציג עצמו באמצעות תעודה מזהה, וכן לספק פרטי חשבון בנק המתנהל על שמו (בין לבדו ובין במשותף אם אחר/ים).

6.3        תוקפו של פרס אשר לא נדרש בתוך 30 יום מיום פרסום תוצאות ההגרלה או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדבר זכייתו בפרס בדואר רשום (לפי המאוחר) יפקע והפרס לא יהא ניתן עוד למימוש על-ידי הזוכה לאחר מועד זה.

6.4        תוצאותיהן של ההגרלות יפורסמו בתוך שלושה ימים לכל המאוחר ממועד עריכת ההגרלות.

6.5        במידה ועורכות המבצע לא הצליחו ליצור קשר עם הזוכה, בטלפון ו/או בדוא"ל לשם קבלת כתובת מגוריו במשך 30 הימים שלאחר מועד פרסום תוצאות ההגרלה כאמור בסעיף 6.1 לעיל, או במשך 30 הימים מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום בדבר זכייתו, לפי המאוחר מביניהם ו/או במידה והזוכה מסר לעורכות המבצע פרטי חשבון בנק שאינו מתנהל על שמו של הזוכה עצמו כאמור בסעיף 6.2 לעיל (להלן: "הזוכה החסר"), יערכו עורכות המבצע את ההגרלה מחדש, באופן המפורט בסעיף 4 לתקנון זה ויבחרו זוכה חלופי (להלן: "הזוכה החלופי") מבין יתר המשתתפים במבצע, אשר לומדים באותו מוסד אקדמי בו לומד הזוכה החסר ואשר היו משתתפים כהגדרתם בתקנון זה במועד עריכת ההגרלה המקורית. הזוכה החסר, בהשתתפותו במבצע זה, מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם אי קבלת הפרס כאמור. הוראות סעיף 6 לתקנון זה יחולו בהתאמה אף על הזוכה החלופי.

 

7.       איסור השתתפות 

עובדי חשבים  ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ, עובדי ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות' - עורכי דין ונוטריונים, וכן כל עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף במבצע.

לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 

8.       אחריות

8.1        בכל מקרה של תקלה באתר המבצע ו/או שיבושים אחרים, אשר לא אפשרו את קליטת מלוא הפרטים של משתתף זה או אחר, לא תתאפשר השתתפות במבצע. עורכות המבצע, לרבות מנהליהן, עובדיהן ו/או מי מטעמן וכן המפקחת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות, טכנית או אחרת, שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת.

8.2        המשתתפים, לרבות הזוכים, מצהירים כי אין להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכות המבצע ו/או מי מהן, לרבות מנהליהן, עובדיהן ו/או מי מטעמן ו/או כנגד המפקחת ו/או מי מטעמה, שעניינה נזק ו/או שיבוש ו/או כל פגם אחר שנגרם להם כתוצאה ממבצע זה ו/או במסגרת מימוש הפרס; ככל שתקום בעתיד למי מהמשתתפים, לרבות למי מהזוכים, טענה כאמור פוטרים המשתתפים את עורכןת המבצע ו/או מי מהן ו/או מי מטעמן ו/או את המפקחת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

8.3        המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותו הלוגיסטית של המבצע ועל אף מאמצי עורכות המבצע, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים בלוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי המבצע, אשר יש בהם כדי למנוע מן המשתתף מלהשתתף במבצע ו/או לזכות בפרס ו/או לממשו ו/או לקבלו. המשתתף מסכים בזה לפטור את עורכות המבצע ו/או מי מהן, לרבות מנהליהן, עובדיהן ו/או מי מטעמן וכן את המפקחת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר האמור, ומאשר כי לא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד אחר בגינם.

 

9.       שונות 

9.1        בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את הוראות תקנון זה, וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.2        מבלי לגרוע מהוראות סעיף 4 לתקנון זה ומהוראות כל דין, המפקחת תהיה רשאית לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה בפרס תוך ביצוע עבירה ו/או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין ו/או שאינו בהתאם לתקנון זה בהתאם לשיקול דעת המפקחת, ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכות המבצע, ככל שזה חולק. במקרה כאמור ייבחר זוכה חלופי, לפי הקבוע בסעיף 6.5 לתקנון זה.

9.3        עורכות המבצע רשאיות, על-פי שיקול דעתן הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו בפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

9.4        כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו באיזו מן ההגרלות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו באיזו מן ההגרלות עשוי להיות מפורסם ו/או מסוקר באמצעי התקשורת השונים, לרבות באתר המבצע, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום שמו במסגרת הפרסומים כאמור, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכות המבצע ו/או מי מהן, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום  פרסום כאמור.

9.5        עורכות המבצע תהיינה רשאיות, כפוף להסכמת הזוכים, לצלם את הזוכים בעת קבלת הפרס ולפרסם את התמונות ואת שמות הזוכים וזאת מבלי שיהיה למי מהזוכים ו/או המצולמים בתמונות כל זכות בגין תמונות אלה, לרבות זכות לכל תמורה שהיא.

9.6        עורכות המבצע שומרות לעצמן את הזכות לשמור את פרטיהם של המשתתפים (להלן: "רשימת התפוצה") ולעניין את המשתתפים בהודעות שיווקיות בעתיד ובהשתתפות במבצעים נוספים של מי מהן, בהתאם לדין. השתתפות במבצע הינה בגדר הצהרה והסכמה לאמור לעיל. מובהר כי כל משתתף זכאי לדרוש, בכל עת, הסרת פרטיו מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על הקישור המופיע בתחתית הדיוורים אותם יקבל מאת מי מעורכות המבצע.

9.7        עורכות המבצע שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את המבצע לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או אירוע שאינו בשליטתן.

9.8        על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך בקשר עם תקנון זה יובא להכרעה בערכאה שיפוטית מוסמכת בעיר תל אביב בלבד.

9.9        למשתתף ו/או הרוצה להשתתף ידוע כי ייתכן ותקנון מבצע זה יעודכן במהלך תקופת המבצע.

9.10    המבצע כפוף לתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי עורכות המבצע, ברח' יד חרוצים 12, תל אביב וכן במשרדי המפקחת, ראב"ד מגריזו בנקל ושות' - עורכי דין ונוטריונים, ברח' שאול המלך 37 (בית אירופה) בתל אביב, וכן באתר המבצע בכתובת: www.takdin.co.il .

facebook google+