שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > העליון: כיצד יש להכריע בין בקשות מקבילות לתביעה נגזרת?

חדשות

העליון: כיצד יש להכריע בין בקשות מקבילות לתביעה נגזרת?
העליון: כיצד יש להכריע בין בקשות מקבילות לתביעה נגזרת?
12/09/2018, עו"ד לילך דניאל

במסגרת ערעורים שהגיעו לפתחו נדרש בית המשפט העליון לשאלה העקרונית כיצד יש להכריע מי ינהל תביעה נגזרת במקרה בו הוגשו מספר בקשות שונות על ידי תובעים פוטנציאלים שונים. השופט ניל הנדל קבע כי יש לתת מעמד בכורה כלל "הראשון קודם", גם כשהבקשה המוקדמת היא לגילוי מסמכים, אלא אם ישנה הצדקה להעניק למאוחרות מקום עדיף

בנובמבר 2016 הודיעה חברת "טבע"  לבורסה על ניהול מגעים לקראת הסדר פשרה עם הרשויות האמריקאיות בהקשר להליך פלילי שנפתח נגדה, ועל הפרשת 520 מיליון דולר לטובת ההסדר הצפוי. יומיים לאחר מכן פנתה חברה בשם "רבקה טכנולוגיות" במכתב מקדים לטבע לפי סעיף 194(ב) לחוק החברות, ביחס לאפשרות הגשת תביעה נגזרת ולגילוי מסמכים.

באותו יום הגיש בעל מניות א' בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לגילוי מסמכים לפי סעיף 198א לחוק. שלושה ימים לאחר מכן, פנתה בעלת מניות ב' גם היא לחברה במכתב מקדים. כעבור כשבוע, הגישה רבקה בקשה לבית המשפט לגילוי מסמכים לפי סעיף 198א לחוק, כאשר לטענתה לא ידעה על בקשתו של בעל המניות א'. לאחר הודעת טבע כי היא מודה בכתבי האישום שהוגשו על ידי הרשויות האמריקאיות ועל השגת הפשרה, הגישה רבקה בקשה לאישור תביעה נגזרת. שבוע אחריה הגישה בעלת מניות ב' גם היא בקשה לאישור תביעה נגזרת. מבחינת הסדר הכרונולוגי של הבקשות שהוגשו לבית המשפט – ראשונה הוגשה על ידי בעל מניות א' בקשה לגילוי מסמכים, לאחר מכן הוגשה על ידי רבקה בקשה לאישור תביעה נגזרת, ואחרונה הוגשה על ידי בעלת מניות ב' בקשה לאישור תביעה נגזרת.

בקשות אלו ניצבו בפני בית המשפט המחוזי, אשר הכריע כי מאחר שבקשתו הראשונה של בעל מניות א' הייתה איכותית, מבוססת ורצינית – היא העדיפה, וכי בקשותיהן של רבקה ובעלת מניות ב' יימחקו. על החלטה זו הוגשו ערעורים לבית המשפט העליון. השאלה המשפטית הניצבת בבסיס הערעורים היא מה הוא הכלל אשר יכריע מי התובע שינהל תביעה נגזרת במקרה בו הוגשו מספר בקשות שונות, על ידי תובעים פוטנציאלים שונים. בכלל זאת נשאלה השאלה באיזו מידה יש להתחשב בעיתוי הבקשה, האם יש נפקות לסוג הבקשה שהוגשה ועד כמה יש להעניק משקל לתוכן הבקשות, איכותן, והשוני ביניהן.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

השופט ניל הנדל דחה את הערעורים וקבע כי בהכרעה בין בקשה מוקדמת לגילוי מסמכים לבין בקשה מאוחרת לאישור תביעה נגזרת - דין הבקשה המוקדמת לגבור. תחילה, עמד השופט הנדל על אופייה של התביעה הנגזרת כחריג לכלל אי-ההתערבות של בעל מניות בזכויות התביעה של החברה, וציין כי המגמה המשתרשת בפסיקת בתי המשפט המחוזיים היא החלת הכללים שנקבעו לגבי בחירת התובע בתובענות ייצוגיות – גם על תביעות נגזרות.

ביתר פירוט ציין הנדל כי חוק תובענות ייצוגיות מקנה שיקול דעת רחב לבית המשפט בבואו להכריע בשאלת התובע שייבחר לניהול ההליך. לצד האמור, ניתן להבחין בהעדפה הניתנת למגיש הבקשה הראשון בכך שהדיון בבקשה המאוחרת יועבר לאותו בית משפט ומותב הדן בבקשה המוקדמת. בעניין זה, ציין הנדל כי ישנם מספר נימוקים מהותיים להעדפת המבקש הראשון: ראשית, הוגן יותר לאשר את ניהול ההליך לתובע אשר חשף ראשון את הפרשה, ואף ייתכן שהשקיע מאמצעים בחקירה ובבירור העילה. שנית, מדובר בכלל פשוט וקל ליישום. שלישית, כלל זה יוצר יציבות בדמות מצג ברור כלפי תובעים עתידיים אשר יימנעו מהגשת בקשות נוספות לאחר שהחל ההליך, באופן אשר יחסוך זמן שיפוטי ויאותת לתובעים עתידיים.

נוכח האמור, סבר הנדל כי כלל "הראשון קודם" הוא אכן קנה מידה ראוי בהכרעה בין מספר תובעים פוטנציאלים בתביעה נגזרת ולפיכך נכון להעניק לו משקל ממשי. עם זאת, נשאלת השאלה האם לצורך עמידה בכלל "הראשון קודם", בקשה לגילוי מסמכים היא בעלת מעמד שווה לבקשה לאישור תביעה נגזרת. לדעת הנדל, ההצדקות לכלל הנותן עדיפות לראשון בזמן מתקיימות גם כאשר מדובר בבקשה לגילוי מסמכים, שכן כאשר בית המשפט נדרש להכריע מי התובע שינהל את ההליך – אין הוא נדרש להכריע האם אותו תובע כבר עומד בתנאים הדרושים לאישור התביעה. יתרה מכך, לשיטתו, כלל כזה מאפשר להגיש את הבקשה לאישור תביעה נגזרת בצורה מבוססת ומעמיקה יותר, לאחר קבלת המסמכים הדרושים מהחברה, בלי לחשוש מפני תובע אחר שיגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת. בנוסף, כלל זה אף תואם את היותה של החלטה בבקשה לגילוי מסמכים החלטת ביניים בהליך האזרחי, אשר הערעור עליה יעשה ברשות ולא בזכות.

מכאן, פנה הנדל לבחון מהו הדין כאשר בקשה מאוחרת עולה באיכותה על בקשה מוקדמת. לדבריו, אין ליצור מצב שבתחרות בין איכות הבקשות, ידו של המגיש קודם תהיה על העליונה תמיד, כשם שאין ליצור מצב לפיו שיקול העיתוי יימחק מפרק השיקולים, ויהפוך לכלל שאינו רלוונטי. לדעת הנדל, ישנם שני עקרונות המנחים את בית המשפט בבואו להכריע האם להעדיף את הבקשה המאוחרת שהוגשה: העיקרון הראשון הוא טובת החברה במקרה הקונקרטי, באופן שעל בית המשפט לבחון האם ניהול ההליך על ידי המבקש המאוחר תקדם את טובת החברה באופן משמעותי לעומת המבקש הראשון.

העיקרון השני הוא המדיניות השיפוטית הכללית הרצויה, ומערך התמריצים שיעמוד בפני תובעים פוטנציאלים עתידיים. כאן יש לבחון האם העדפת מבקש מאוחר בנסיבות המקרה, הוגנת היא, ולא תפגע בעתיד בתמריצי בעלי מניות, דירקטורים, ונושים – לפעול לחשיפת עילת תביעה, כאשר הם יהיו הראשונים. נוכח האמור, בבוא בית המשפט להכריע בין בקשות מתחרות לניהול ההליך, עליו לשקול ראשית את טובת החברה במקרה הנדון, אך לא להתעלם מהשלכות הכרעתו בתחרות על העתיד לבוא. עוד הדגיש הנדל כי שיקול הדעת הנתון לבית המשפט בעניין זה הוא רחב.

לסיכום, קבע הנדל כי הכלל הראוי לצורך הכרעה בין תובעים פוטנציאלים בתביעה נגזרת הוא כי העדיפות תינתן לראשון בזמן, אשר בקשתו מניחה תשתית ראייתית ראשונית לעמידה בתנאים לאישור תביעה נגזרת. לצורך כלל זה אין הבדל בין בקשה לגילוי מסמכים לבין בקשה לאישור תביעה נגזרת, כך שבקשה לגילוי מסמכים העומדת ברף הנדרש תהיה עדיפה אף על בקשה מאוחרת לאישור תביעה נגזרת. כמו כן, בקשה מאוחרת תיסוג בפני בקשה מוקדמת אשר עומדת ברף הנדרש של תשתית ראייתית ראשונית, אלא אם הבקשה המאוחרת תורמת לאיכות התביעה בכך שהיא מוסיפה נדבך משמעותי נוסף. בעניין הבחינה האיכותית, זו נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט, אשר ייבחן את התרומה הייחודית של הבקשה המאוחרת במכלול הנסיבות. על בית המשפט לשקול הן שיקולים הנוגעים לניהול ההליך הקונקרטי והצלחתו, והן מדיניות שיפוטית כללית, שעניינה שיקולים הנוגעים להוגנות ומערך התמריצים הניצב בפני תובעים פוטנציאלים בתביעות עתידיות.

מן הכלל אל הפרט, קבע הנדל כי דין הערעורים להידחות מהטעם שבקשתו של בעל מניות א' קדמה לשתי הבקשות המאוחרות, ולא הוכח כי יש הצדקה להעניק למאוחרות מקום עדיף בתחרות על ניהול ההליך. כל אחת מהמערערות ישאו בהוצאות בעל מניות א' בסך 15,000 שקל.

 

ע"א 3293/17

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
עורכי דין/בעלי מקצוע עוד
151 | S:150