שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > שותף במשרד רוה"ח קוסט פורר ישלם עיצום כספי של 100 אלף שקל במסגרת הסדר

חדשות

שותף במשרד רוה"ח קוסט פורר ישלם עיצום כספי של 100 אלף שקל במסגרת הסדר
שותף במשרד רוה"ח קוסט פורר ישלם עיצום כספי של 100 אלף שקל במסגרת הסדר
12/01/2016, עו"ד אורי ישראל פז

על פי ההסדר שאושר עם רשות ני"ע מיוחסות לרו"ח בני מוכתר, רואה החשבון המבקר של חברת כמיפל, שלוש הפרות של הכללת פרטים מטעים ברשלנות בדוחות הכספיים של החברה, אודות משיכת כספים שביצע בעל השליטה מהחברה הציבורית

אושר הסדר עם הרשות לניירות ערך שבמסגרתו הוטל עיצום כספי בסך 100 אלף שקל על רואה החשבון המבקר של חברת כמיפל, רו"ח בני מוכתר, בשל פרטים מטעים בדו"חות כספיים. רו"ח מוכתר התרשל בכך שהוא וצוותו לא בצעו ביקורת נאותה בהתאם לתקנים החשבונאיים, שעה שהיה אמור לאתר את הליקויים בדוחות ולהתייחס אליהם בחוות דעת המבקר.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס זאב המר, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור ועו"ד (רו"ח) אייל נייגר, אישרו אתמול (ב', 11.1), הסדר אכיפה מנהלי שהוגש לוועדה בין רשות ניירות ערך ובין רו"ח מוכתר.

החלטה זו ניתנה יממה לאחר שאושר הסדר אכיפה עם בעל השליטה והמנכ"ל בחברת כמיפל, איתן גל, סמנכ"ל הכספים מאיר רוקח וסמנכ"ל הלוגיסטיקה ניר שי, על ידי ועדת האכיפה באותה פרשיה. במסגרת הסדר זה הוטלו עליהם סנקציות של מניעת כהונת נושאי משרה ועיצומים כספיים שהגיעו במצטבר לחצי מיליון שקל.

על פי ההסדר שאושר, מיוחסות לרו"ח בני מוכתר, ממשרד קוסט פורר ושות', שלוש הפרות של הכללת פרטים מטעים ברשלנות בחוות דעת רואה החשבון המבקר שצורפה לדו"חות הכספיים השנתיים של כמיפל בין השנים 2010-2012, אודות משיכות כספים שביצע בעל השליטה מהחברה הציבורית. מוכתר הודה במסגרת ההסדר בכל עובדות הרקע הכוללות את משיכות הכספים הבלתי מאושרות שנעשו על ידי בעל השליטה בסיועם של הסמנכ"לים, אולם לא הודה בטיעוני הרשות כי דרך עריכת הביקורת על ידו הייתה רשלנית ומהווה הפרות של הוראות חוק ניירות ערך. מוכתר הסכים במסגרת ההסדר ליטול על עצמו עיצום כספי בסך 100 אלף שקל ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.

חברת כמיפל היא חברה ציבורית העוסקת בהפצה, מכירה, יבוא ושיווק של תרופות ושל מוצרים אחרים בתחומי האביזרים ועזרים רפואיים, ועוד.

במסגרת תפקידו כשותף במשרד קוסט פורר גבאי את קסירר, היה רו"ח בני מוכתר אחראי על תיק הביקורת של חברת כמיפל מאז שנת 2008 ועד מועד הדו"ח השנתי לשנת 2013. רו"ח מוכתר צירף חוות דעת ביקורת של רואה החשבון לדוחות השנתיים של החברה בין השנים 2010-2012.

ברקע ההסדר עומדת פרשת משיכות כספים של בעל השליטה בכמיפל, איתן גל, לחשבונותיו הפרטיים בתקופה הרלוונטית להסדר. גל משך כספים מן החברה לצרכיו האישיים ללא אישור של מוסדות החברה ונהג להחזיר את הכספים ברבעון העוקב ועד תום כל שנה. משיכות הכספים, הריבית שחויבה בגינם ויתרתם הגבוהה ביותר בכל שנה לא דווחו על ידי החברה, לא בדוחות מיידים ולא בדוחות התקופתיים. משיכות אלו גם לא אושרו כעסקאות בעל שליטה לפי הוראות חוק החברות.

על אף ליקויי הדיווח הכספי האמורים, חוות דעת רואה החשבון המבקר נותרה בכל אחד מהדוחות הרלוונטיים חוות דעת "חלקה", לפיה ערך את ביקורתו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, וכי לדעתו הדוחות משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי של החברה. לדעת הרשות, רואה החשבון התרשל בכך שהוא וצוותו לא בצעו ביקורת נאותה בהתאם לתקנים החשבונאיים, שעה שלפי תקני ביקורת חשבונות היה אמור לאתר את הליקויים בדוחות ולהתייחס אליהם בחוות דעת המבקר. משיכות הכספים לא הוצגו בכרטיס הנהלת החשבונות של בעל השליטה אלא בכרטיס החו"ז של חברת לונדי יבוא ושיווק (1992) בע"מ – חברה שבעל השליטה החזיק בה שליש (33%) מהמניות – שהייתה לה מערכת יחסים מסחריים והתחשבנות שוטפת עם החברה, במסגרתה הייתה זכאית לתשלום מקדמות כל רבעון. רישום זה היקשה על גילוי משיכות בעל השליטה, אם כי לדעת הרשות ניתן היה לגלותן בביקורת ראויה.

בעקבות גילוי המשיכות על ידי רואה החשבון החיצוני של החברה במרץ 2014, פנתה החברה ובעל השליטה גל לרשות ניירות ערך בגילוי עצמי, במסגרתו החזיר גל מיידית את יתרת חובו לחברה והחברה פרסמה תיקון לדוחות הכספיים הכולל הצגה מחדש של ביאור יתרות בעלי עניין וצדדים קשורים.

המותב בראשות השופט בדימוס המר אישר כאמור את ההסדר ללא הודאה, וקבע כי אמצעי האכיפה הקבועים בהסדר עולים בקנה אחד עם השיקולים המנחים בחוק להתקשרות בהסדר אכיפה וכן עולים בקנה אחד עם העיצומים הכספיים שהוטלו בתיקים קודמים על רואה החשבון החיצוני.

לעניין חומרת המעשים והנסיבות, הדגיש המותב את היותן של ההפרות בלב ליבו של עיקרון הגילוי הנאות בדיני ניירות ערך, ובפרט חשיבותה הגבוהה של חובת הגילוי הנוגעת לעסקאות עם בעל השליטה.

המותב קבע גם כי כגובהה של חובת הגילוי בהקשר זה, כך היקפה ועוצמתה של הביקורת הנדרשת מרואה החשבון המבקר, המשמש כשומר סף, לגבי דיות הגילוי בסוגיה זו בדוחות הכספיים. המותב ציין כי לא במקרה עולם הביקורת ייחד גילוי דעת ונהלי ביקורת מיוחדים לעסקאות עם צדדים קשורים, שמטרתו גילוי וזיהוי עסקאות אלו. לפיכך, לא ניתן להסתמך בסוגיה זו על נהלי ביקורת המבוססים על עקרונות של מהותיות כמותית, שכן מהותיותן של עסקאות עם בעל השליטה הינה מהותיות איכותית. בשיקולים לחומרא ציין המותב גם את העובדה כי ההפרות נמשכו מספר שנים.

כשיקולים לקולא, ציין המותב את הקושי שהיה בחשיפת המשיכות, שכן המשיכות נרשמו בספרי החברה באופן כזה שהקשה על גילוין. כן התחשב המותב בכך שגילוי ההפרה, על אף שנעשה באיחור רב, נעשה ביוזמת רואה החשבון, לאחר שצוות הביקורת זיהה את המשיכות בביקורת לדוחות הכספיים לשנת 2013.

המותב ציין כי על הרשות לעשות שימוש בסמכותה להתקשר בהסדר אכיפה ללא הודאה מלאה באופן אחראי ומושכל וראוי שתעשה זאת במקרים חריגים. במקרה הנדון, המותב סבר כי העובדות בהן מודה המשיב מספקות בסיס מספיק לסבירותה של עמדת הרשות בדבר ההפרות שייחסה למשיב, ובדבר סבירותו של ההסדר כולו.

ד"ר אילנה מודעי, מנהלת האכיפה המנהלית שייצגה את רשות ניירות ערך בהליך ובמשא ומתן לכריתת ההסדר, מסרה כי "מותב ועדת האכיפה המנהלית ממשיך בהחלטה זו לעצב את אחריותם של רואי החשבון כשומרי סף במישור המנהלי בדיני ניירות ערך, בהמשך להחלטותיו הקודמות בתיקים גליקומיינדס ואקסטרא פלסטיק".

את רו"ח בני מוכתר ייצגו בהליך עורכי הדין רם כספי, עמית לייזרוב וירון ליפשס. את מאיר רוקח וניר יצחק שי ייצגה עו"ד רותי ליטבק. איתן גל יוצג על ידי עו"ד אילן סופר ממשרד גולדפרב-זליגמן ושות'.

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

החלטת המותב מיום 11.1.2016

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150