שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > "הוט מובייל" תפצה את ההסתדרות במיליון שקל עקב פגיעה בהתארגנות העובדים

חדשות

"הוט מובייל" תפצה את ההסתדרות במיליון שקל עקב פגיעה בהתארגנות העובדים
"הוט מובייל" תפצה את ההסתדרות במיליון שקל עקב פגיעה בהתארגנות העובדים
30/09/2014, עו"ד לילך דניאל

ביה"ד לעבודה קבע כי הוט מובייל נקטה שורה של פעולות שנועדו לפגוע בחירות ההתארגנות של עובדיה, בהם זימון מובילי ההתארגנות לשימוע לפני פיטורים וניסיונות לשכנע את העובדים שלא ליטול בה חלק. בחישוב הפיצוי הודגשו השלכות הפגיעה בהתארגנות, העשויות לפגוע בעקיפין במימוש הזכות להתארגנות בקבוצת הוט כולה ובחברות סלולר מתחרות

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל בקשת צד לסכסוך קיבוצי שהגישה ההסתדרות הכללית נגד "הוט מובייל", במסגרתה התבקשו סעדים הצהרתיים וכספיים נוכח פגיעת החברה בהתארגנות העובדים. השופטת נטע רות קבעה כי מהראיות עולה שהחברה הפרה חלק ניכר מהאיסורים שהושתו בפסיקה על מעסיק שעובדיו מבקשים להתארגן, וכי מתקיימות נסיבות ספציפיות וחריגות נוכח השלכותיהן מרחיקות הלכת של הפגיעות, החוצות את גבולות החברה ועשויות לפגוע באופן עקיף במימוש זכות ההתארגנות של עובדים הן בקבוצת הוט והן בחברות סלולר מתחרות.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

הוט מובייל היא חברת סלולר המעסיקה כ-500 עובדים ומהווה חלק מקבוצת חברות קשורות המצויות בבעלותה של חברת "הוט מערכות תקשורת". במהלך השנים נעשו ניסיונות כושלים לארגן את העובדים בתאגידים השונים בקבוצת הוט, תוך שבתי הדין לעבודה קובעים פעם אחר פעם שהחברה ניסתה להכשיל את ההתארגנות בדרכים שונות ומגוונות.

עניינו של ההליך הנוכחי בבקשת צד לסכסוך קיבוצי שהגישה ההסתדרות הכללית, שהוגשה בעקבות זימונם של שלושה מחברי ועד הפעולה בהתארגנות העובדים לשימוע לפני פיטורים, יום לפני הודעת ההסתדרות על היותה ארגון עובדים יציג בחברה. לשלושת העובדים הוצע לחילופין לפרוש מרצון בשל "הצורך בהתייעלות".

ההסתדרות ניהלה דין ודברים מול הנהלת החברה והתריעה בפניה מפני הפגיעה בהתארגנות העובדים, ובהמשך הגישה את הבקשה לבית הדין לעבודה, שבה ביקשה לקבוע כי הוט מובייל הפרה את הוראות חוק הסכמים קיבוציים בשורה של פעולות שנועדו לפגוע בחירות ההתארגנות של עובדיה. בנוסף, התבקש צו הצהרתי הקובע כי יחידת המיקוח הרלוונטית היא הוט מובייל ולא קבוצת הוט כולה, וכן צו שיורה לחברה לנהל משא ומתן קיבוצי עם ההסתדרות להסדרת תנאי ההעסקה של עובדיה לחייבם בתשלום פיצויים לדוגמא עקב הפגיעה בהתארגנות.

פיטורים, איומים והטעיה

השופטת נטע רות קיבלה את הבקשה, וציינה את הכללים שנקבעו בפסק הדין המנחה בעניין פלאפון (עס"ק 25476-09-12) שבו נקבע בין היתר כי מעסיק לא יתערב במהלכי ההתארגנות במקום העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במעשה ובין בהתבטאות, נוכח מעמדה של זכות ההתארגנות כזכות יסוד חוקתית.

השופטת ציינה כי נוכח הראיות, הוט מובייל הפרה חלק ניכר מהאיסורים שנקבעו בפסיקה, במספר דרכים ובשורה של הקשרים. כך, עלה הרושם כי היא אכן ניסתה להביא לפיטוריהם של שלושה מתוך חמשת חברי ועד הפעולה על רקע פעילותם בהתארגנות, וכי טענותיה להיעדר זיקה בין הפיטורים למעורבות העובדים בהתארגנות אינן מתיישבות עם מכלול הראיות ועם שורת ההיגיון. פעולות נוספות שנקטה המשיבה היו זימון מובילי ההתארגנות לשימוע לפני פיטורים, ניהול שיחות בירור של מנהלי מרחבים עם עובדים שנועדו להתחקות אחר מצב ההתארגנות ואחר העובדים המתארגנים, ניסיונות לדלות פרטים על ההתארגנות ולשכנע עובדים שלא לטול בה חלק, פעילות אקטיבית מגוונת בניתוב העובדים לעבר ארגון עובדים אחר וניסיון לשדל עובדים לקיים משא ומתן ללא ההסתדרות לאחר מתן ההודעה על היציגות. עוד פעלה בדרך של איום על עובדים והטעייתם בטענה כי התארגנותם אינה חוקית, נקיטת צעדים חד צדדיים לשינוי המבנה הארגוני של החברה לצורך החלשת ההתארגנות ושימוש בחוסר תום לב בהליכי משפט שנועד אף הוא להביא לסיכול ההתארגנות.

השופטת רות קיבלה את עמדת ההסתדרות בנוגע להגדרת יחידת המיקוח הרלוונטית לצורך קביעת היציגות, וקבעה כי יש להכיר בהוט מובייל כיחידת מיקוח "מפעלית" חרף ברירת המחדל בדין ובפסיקה לראות במעסיק אחד כיחידת מיקוח אחת. השופטת הבהירה כי עצם העובדה שההסתדרות ניסתה בזמנו לארגן את כלל עובדי הקבוצה המועסקים אצל מעסיקים שונים אינה אומרת דבר לעניין עמדתה ביחס ל"יחידת המיקוח" לצורך כריתתו של הסכם קיבוצי מיוחד ולכן אין בהתנהלות ההסתדרות מול קבוצת הוט ומול המשיבה אותו "זגזוג" שיוחס לה על ידי החברה. בנוסף, אין מקום "לתפוס" ארגון עובדים בעמדתו הראשונית אלא יש לאפשר, ואולי אף לתמרץ, ארגונים המתחרים זה בזה להגיע להבנות שיגבילו וירסנו תחרות גם במחיר הפיצול של "יחידת המיקוח", ככל שאין מדובר בפיצול מלאכותי שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות הפסיקה. במקרה זה, הכרה בהוט מובייל כ"יחידת מיקוח" נפרדת עולה בקנה אחד עם מכלול הטעמים העומדים ביסוד ההעדפה של יחידת המיקוח המפעלית כפי שהותוו בפסיקה, מה גם שהכרה ב"יחידת מיקוח" הכוללת את קבוצת הוט כולה עלולה להקנות יתרון לא ראוי למשיבה, בהשוואה למתחרים קיימים או מתחרים פוטנציאלים בשוק הסלולר.

השלכות על התחרות בענף הסלולר

השופטת רות דחתה עוד את טענות הוט מובייל בכל הנוגע לפגמים שנפלו בטפסי ההצטרפות של העובדים להסתדרות, וקבעה כי ההסתדרות היא ארגון העובדים היציג בחברה. לאור האמור, נקבע כי הוט מובייל הפרה את הוראות חוק הסכמים קיבוציים באמצעות שורה של פעולות שנועדו לפגוע בחירות ההתארגנות של עובדיה כפי שפורט לעיל. כן נקבע כי החברה היא יחידת מיקוח נפרדת לעניין חוק הסכמים קיבוציים ולא  קבוצת הוט כולה, וכי ההסתדרות היא ארגון העובדים היציג בה. משכך, נקבע כי על החברה לנהל משא ומתן קיבוצי להסדרת תנאי ההעסקה של עובדי המשיבה במסגרת הסכם קיבוצי, כאשר במסגרת משא ומתן זה עליה לדון גם על השלכותיו של השינוי המבני שאותו היא מבקשת לערוך ביחס לעובדים, טרם הוצאתו אל הפועל.

בחישוב הסעד הכספי נמנו השיקולים שנקבעו בעניין אלקטרה (עס"ק 33142-04-13), בהם העובדה שמדובר בנסיבות של התארגנות ראשונית במקום העבודה, השיקול הציבורי ההרתעתי, הצורך בהטמעת המודעות לזכויות עובדים בהתארגנות ראשונית והחובות המוטלות על מעסיק בנסיבות כאלה. כן יש לתת את הדעת למהותה של ההפרה מצד המעסיק ולהעריך את עוצמתה וחומרתה בשים לב בין היתר לעיתוי ההפרה, משך הזמן בו היא נמשכה, והאמצעים בהם השתמש המעסיק. שיקולים נוספים הם תום לבם של הצדדים, גודל החברה, מהותו של המעסיק והשלכות ההפרה.

במקרה זה, סברה השופטת כי מתקיימים כל השיקולים שיש לזקוף לחובתה של הוט מובייל, הן אלה הנוגעים לאופי ההתארגנות כהתארגנות ראשונית, הן אלה הנוגעים להיקף ההפרות לכמותן ולחומרתן והן אלה הנוגעים לסוג המעסיק המנצל את עוצמתו הכלכלית ואת הפער העצום שביחסי הכוחות לצורך פגיעה בהליך ההתארגנות. השופטת הוסיפה כי במקרה זה מתקיימות נסיבות ספציפיות וחריגות נוכח השלכותיהן מרחיקות הלכת של הפגיעות החוצות את גבולות החברה, נוכח תנאי התחרות הקשה שבהם היא פועלת ואופי השוק העשויים לפגוע באופן עקיף במימוש של זכות ההתארגנות של עובדים ביחידות מיקוח אחרות בקבוצת הוט ובזכות ההתארגנות של עובדים בחברות סלולר מתחרות.

עניין ייחודי נוסף נוגע לשיקול ההרתעתי המתבקש בנסיבות אלה, שניתן יהיה להשיגו רק באמצעות פסיקת פיצוי גבוה ומשמעותי. לאור שיקולים אלו, העמידה השופטת את גובה הפיצוי על סך של מיליון שקל.

 

ס"ק 15478-05-14

 

 

 

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150