שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > נעדרתי מהעבודה כדי להיות עם הילדים במרחב המוגן, האם אפשר לפטר אותי?

חדשות

נעדרתי מהעבודה כדי להיות עם הילדים במרחב המוגן, האם אפשר לפטר אותי?
נעדרתי מהעבודה כדי להיות עם הילדים במרחב המוגן, האם אפשר לפטר אותי?
14/07/2014, עו"ד הלית כהן-רזניצקי

וגם: האם המעסיק יכול לכפות על העובד להגיע לעבודה, מהו מפעל חיוני, מי זכאי לשכר בזמן היעדרות מהעבודה ומה עושים כשמוסדות החינוך נסגרים. כל התשובות על זכויות עובדים בצוק איתן

לאור המצב הביטחוני עולות שאלות רבות הקשורות להעסקת עובדים בתקופה זו. מאמר זה מרכז סוגיות שונות הקשורות להעסקת עובדים בשעת חירום. יודגש כי בנושאים שונים טרם התפרסמו הנחיות ברורות ויש להמתין לתיקוני חקיקה.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967 מסדיר את העסקתם של עובדים במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים בשעת חירום. מפעל חיוני הוא כל מפעל או חלק ממנו, הפועל או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת המדינה או ביטחון הציבור או לקיום הספקה או שירותים חיוניים, וכן כל מפעל או חלק ממנו שאפשר להפעילו לצרכי קיום המשק ושפעולתו חיונית לקיום הספקה או שירותים הדרושים לציבור או ליצוא".

מפעל למתן שירותים קיומיים הוא כל מפעל או חלק ממנו הנותן שירותים קיומיים לצורך מצב מיוחד בעורף או אירוע אסון המוני, כדוגמת אספקת מים, מזון או חשמל, מתן שירותי אשפוז ובריאות, תברואה, תקשורת או דואר, וכן שירות שיש לספקו לשם מניעת פגיעה חמורה באוכלוסייה או בשטח שעליו חלה הכרזה על מצב מיוחד בעורף או אירוע אסון המוני, וכל שירות שלדעת השר הוא חיוני  לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסייה, ושהפסקתו עלולה לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו.

 

נקראים לשירות עבודה בזמן חירום

 

על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, שר התמ"ת רשאי לקרוא בצו לאדם החייב בשירות עבודה לתקופה של עד 3 ימים בשנה, ולגבי המקצועות הבאים עד 12 ימים בשנה: רופאים, אחים ואחיות, סגל רפואי סיעודי, סגל רפואי טכני, סגל רפואי אקדמאי אחר, עובדי מינהל ותחזוקה ברפואה, נהגים, עובדי מנוף ובתי מלאכה בנמלים, עובדי רשת החשמל, עובדי מתכת בייצור בטחוני, מפעילי ציוד מיכני הנדסי, עובדי מינהל, עובדים טכניים, בוחנים ושמאים בתחבורה.

עובד שנקרא לאימון על פי החוק, לתקופה רצופה העולה על יום אחד, יראו אותו כאילו שירת אותה תקופה במילואים והוא יהיה זכאי לתגמולי מילואים בשל כל תקופת האימון, על פי חוק הביטוח הלאומי.

בנוסף, קובע החוק כי אם הוכרז מצב מיוחד בעורף, והאפשרות למתן שירותים קיומיים לאוכלוסייה המצויה בשטח שעליו חלה ההכרזה עלולה להיפגע, רשאי שר התמ"ת לקרוא בצו את כל העובדים במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים. כמו כן, באפשרותו לקרוא בצו לשירות עבודה כל אדם או סוגי בני אדם, אשר אינם עובדים במפעל לשירות עבודה כ"מגויסי חוץ".

שכרו של מגויס ייקבע לפי הוראות ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחלים עליו, ואם אין הסכם קיבוצי או צו הרחבה כאמור, או שזכויות המגויס לפי הוראות ההסכם או צו ההרחבה נופלות מהזכויות שיהיו למגויס לפי בהסכם הקיבוצי שחל על בעל המפעל – יהיה השכר בהתאם לתפקיד שהוא נקרא למלא ובשיעור שנקבע לתפקיד זה בהסכם הקיבוצי החל על בעל המפעל. באין הסכם קיבוצי, ייקבע השכר לפי הסכמה הדדית, ובהיעדר הסכמה – לפי מה שיקבע המפקח הכללי על כוח האדם.

מי חייב בשירות עבודה בשעת חירום ומי פטור ממנו? תושב קבע יהיה חייב בשירות עבודה, אם מלאו לו 16 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה. חייל, שוטר, וכן אישה הרה או לפני תום שנה אחת אחרי לידתה פטורים משירות עבודה.

 

לא הגעתם? לא תקבלו משכורת

 

הדין הוא כי עובד שנעדר מעבודתו אינו זכאי לשכר עבודה, אלא אם כן היעדרות זו והתשלום בעדה מוסדרים בחוק, בהסכמים קיבוציים, בצווי הרחבה או בחוזה אישי. עם זאת, ההלכה היא כי עובד יהיה זכאי לשכרו גם אם הוא לא עבד בפועל, אך הוא התייצב לעבודה והוא מוכן ומזומן לעבוד, והמעסיק מיוזמתו לא סיפק לו עבודה.

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום,התשס"ו-2006, מסדיר את חובת תשלום השכר לעובדים שנעדרו מעבודתם או לא ביצעו עבודתם, בתקופה מוגדרת, בימים שבהם היה מקום עבודתם או מקום מגוריהם באזור שהוגדר כאזור הגבלה.

בעבר, פורסם תיקון לחוק הגנה על עובדים, לפיו זכאים לשכר עובדים שנעדרו מעבודתם או שלא ביצעו את עבודתם בתקופה מוגדרת כאשר מקום מגוריהם או מקום עבודתם היה באזור הכרזה (שדרות ועוטף עזה). מעסיק ששילם שכר לעובדים בגין ההיעדרות היה זכאי לפיצוי לאחר שהותקנו תקנות המסדירות את מתן הפיצוי.

לסיכום, עובד שאינו פוקד את מקום העבודה עקב המצב הביטחוני, לא יהיה זכאי לשכרו בגין ימי היעדרותו, אלא אם יתוקן חוק הגנה על עובדים. אם המעסיק יבחר לשלם לעובד את שכרו, הוא יהיה זכאי לפיצוי מהמדינה, מרגע שיותקנו תקנות, המסדירות את מתן הפיצוי.

יודגש כי על פי סעיף 17 לחוק הגנה על עובדים, ההוראות לעניין חובת תשלום השכר לא יחולו על מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום. עובד שנקרא לשירות עבודה בצו של שר התמ"ת או בצו של שר הביטחון בשעת לחימה, אשר הגדירו את מקום עבודתו כמפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר מהמעסיק אם לא הגיע לעבודה, זאת אף אם יתוקן ויותאם החוק לתקופת החירום הנוכחית.

 

מי שומר על הילדים?

 

על פי הודעה שפרסם משרד הכלכלה, באזור שבו ניתנו הוראות "מצב מיוחד בעורף", רשאי הורה אחד להיעדר מעבודתו על מנת לשמור על ילד מתחת לגיל 14 ומעסיק אינו רשאי לחייב את העובד להגיע לעבודה בניגוד להוראות פיקוד העורף.

סעיף 2 לחוק הגנה על עובדים אוסר על מעסיק לפטר עובד בשל אחת מהסיבות הבאות:

1. היעדרות מהעבודה או אי ביצוע העבידה עקב הוראה שניתנה בשעת התקפה, או בעת מצב מיוחד בעורף, אשר בעטיה נמנע מהעובד להתייצב בעבודתו או לבצעה.

2. היעדרות מהעבודה לצורך השגחה על ילד, אם יצאה הוראה מפורשת מאת כוחות הביטחון לסגור את מוסדות החינוך או הוראה המחייבת את ההורה לשהות במוסד החינוך שבו נמצא הילד. זכות זו נתונה להורה שילדו נמצא בחזקתו הבלעדית, או להורה שבן זוגו לא נעדר לצורך השגחה על הילד, ובתנאי שאין במקום העבודה סידור נאות להשגחה על הילד.

3. היעדרות מהעבודה או אי ביצוע העבודה מחמת מצב ביטחוני, ששרר במקום מגוריו או במקום עבודתו של העובד, ובלבד שמקום העבודה או מקום המגורים, לפי העניין, מצויים באזור ההגבלה או באזור ההכרזה, כהגדרתם בחוק.

איסור הפיטורים חל גם על מעסיק בפועל של עובד קבלן כוח אדם, בשל היעדרותו מהעבודה או אי ביצוע העבודה בנסיבות האמורות. עובד שיפוטר בניגוד לאמור – פיטוריו בטלים.

על פי סעיף 11 לחוק הגנה על עובדים, הוראות החוק לעניין איסור פיטורים לא יחולו על אלה: מי שנקרא לשירות עבודה, שוטר, סוהר, עובד השירות כהגדרתו בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, ועובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, חבר בארגון עזר, כמשמעותו בסעיף 8ב לחוק ההתגוננות האזרחית ועובד בגוף הצלה כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה.

על פי חוק שירות עבודה, חל איסור לפטר מגויס מעבודתו אליה גויס, אלא בהיתר בכתב מהמפקח הכללי על כוח האדם.

 

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150