שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > כמה כסף נשלם מהיום על הילדים בבתי הספר?

חדשות

כמה כסף נשלם מהיום על הילדים בבתי הספר?
כמה כסף נשלם מהיום על הילדים בבתי הספר?
08/07/2013, עו"ד קרן רז-מורג

טיוטת חוזר מנכ"ל חדש שפרסם כעת משרד החינוך תשפיע על הכיס של ההורים ששולחים את ילדיהם ללמוד בבתי ספר מוכש"רים, ייחודיים ובמוסדות הפטור. שאלות ותשובות שיעשו לכם סדר

משרד החינוך פרסם לפני כשבוע טיוטת חוזר מנכ"ל על גביית שכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, במוסדות רשמיים-ייחודיים, במוסדות פטור ובחטיבות עליונות. הטיוטה פורסמה לציבור במטרה לקבל את עמדותיו בנושא בטרם יפורסם חוזר מנכ"ל סופי. בימים אלה משרדנו מתעתד להגיש נייר עמדה למשרד החינוך, ומי שמזדהה עם הדברים – כולם או חלקם, יכול להעתיקם מהאתר של המשרד ולהגישם למשרד החינוך.

ברשימה זו ברצוני להציג רצף של שאלות ותשובות, המתמצתות את עיקרי החוזר והשפעתו הצפויה על מוסדות החינוך:

גביית שכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות פטור

"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?"

חוזרי המנכ"ל שעוסקים בגביית תשלומי הורים חלים בכל בתי הספר, לרבות בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים והממלכתיים-ייחודיים.

בחוזרים הקיימים מותרת גבייה מצומצמת מאד עבור ייחודיות פדגוגית ושעות הוראה מעבר לשעות המתוקצבות על ידי משרד החינוך, בסעיפי תל"ן (תוכנית לימודים נוספת) ו'רכישת שירותים מרצון'. כפועל יוצא מכך, מרבית בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים והייחודיים, אינם יכולים לעמוד בהוראות החוזרים, וגובים תשלומי הורים מעל למותר.

טיוטת חוזר המנכ"ל החדש מציעה מנגנון שיאפשר גביית שכר לימוד עבור שירותי חינוך שאינם מתוקצבים על ידי משרד החינוך. שכר הלימוד יתווסף לתשלומי ההורים המותרים על פי החוזרים הרגילים. בנוסף, עבור מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים – ייחודיים, יורחבו סעיפי הגביה בגין תל"ן ורכישת שירותים מרצון.

מהו שכר הלימוד שיאושר לגביה במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות פטור?

שכר הלימוד המקסימלי שיותר לגביה יהיה ההפרש שבין תקצוב המדינה את מוסד החינוך בפועל  לבין 100% תקצוב שעות לימוד. לסכום זה תתווסף  תקורה, בשיעור של 10%.

למה מתייחסים האחוזים?

תקציבו של מוסד פטור ומוסד מוכר שאינו רשמי, המשולם לו ממשרד החינוך, מיועד לתשלום שכר העובדים. משרד החינוך עורך חישוב עקרוני המדמה מצב בו בית הספר היה ממלכתי, והמורים היו עובדי המשרד. סך עלות שכרם (המושפע מפרמטרים רבים), מקביל ל-100% תקציב בית הספר. כאשר מדובר במוסד מוכש"ר, הסכום (כלומר אותה עלות שכר), מוכפל ב-60-75%. במוסד פטור, ההכפלה היא ב-55% בלבד. 

שכר הלימוד בהתאם לחוזר החדש, אמור לבצע את ההשלמה ל-100% על ידי ההורים. בנוסף, בגלל שמשרד החינוך אינו משתתף בתקורות נוספות של הפעלת בית הספר (כמו: שכר דירה ואחזקה), ניתן לגבות 10% נוספים כשכר לימוד.

לדוגמה, מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי המתוקצב על ידי משרד החינוך בשיעור של 70% מעלות שכר המורים המלמדים בו, יוכל לגבות מההורים את האחוזים החסרים (כלומר 30%), ועוד 10% עבור תקורות (הוצאות נוספות, כמו: שכר דירה ועוד).

בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים חדשים תאושר בשנה הראשונה גבייה של 45% ועוד 10%. כלומר, ההתייחסות אליהם תהיה כמו לבתי ספר המתוקצבים בשיעור של 65% בלבד.

האם נדרש אישור פרטני לכל בית ספר?

כן. שכר הלימוד יאושר על ידי משרד החינוך מדי שנה, לפי פניה של הבעלים על בית הספר, לכל בית ספר מוכר שאינו רשמי ובית ספר במעמד פטור. 

את הבקשות לגביית שכר לימוד ותשלומי הורים לשנת הלימודים הקרובה יש להגיש מידי שנה עד ה-15 ביוני באמצעות מערכת אפיק. הבקשות תיבדקנה ותאושרנה על ידי מנהלי המחוזות.

שכר הלימוד ותשלומי ההורים יאושרו עד לסוף חודש נובמבר בכל שנת לימודים.

בתקופה שעד לקבלת האישור ניתן לגבות סכום חלקי בלבד, שיוחזר להורים במידה והבקשה לא תאושר, או שתאושר באופן חלקי.

האם שכר הלימוד מחליף את תשלומי ההורים או מתווסף אליהם?

שכר הלימוד מתווסף לתשלומי ההורים המותרים לגביה על פי החוזרים הקיימים. מטרתו היא בעיקר תשלום שכר מורים. לעומתו, תשלומי ההורים מיועדים לתשלום עבור שירותים שבית הספר מספק אך לא מתוקצב עבורם, כגון טיולים, סיורים, ביטוח וכיו"ב.

האם שכר הלימוד מחליף את האפשרות לגבות תל"ן תורנית במוסדות המלמדים לימודי קודש?

לא. במוסדות המלמדים לימודי קודש המאריכים את יום הלימודים, בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ובבתי ספר במעמד פטור, ניתן לגבות בנוסף לתשלומי ההורים הרגילים ולשכר הלימוד גם תל"ן תורנית בהתאם לחוזר מנכ"ל נפרד.

מהי הסנקציה למוסד חינוך שייגבה שכר לימוד ללא אישור?

מוסד חינוך שיפעל שלא על פי הנהלים צפוי לאחת או יותר מהסנקציות הבאות:

1.   הפסקת תקצוב לשנת לימודים אחת

2.   קיזוז תשלומים שנגבו ביתר מן התשלומים המגיעים לבית הספר ממשרד החינוך

3.   הגשת תביעת השבה נגד הבעלות על בית הספר

4.   הפחתת שיעור התקצוב של בית הספר

5.   ביטול רישיונו של בית הספר

האם חוזר המנכ"ל רלוונטי לשנת תשע"ד?

חוזר המנכ"ל צפוי להיכנס לתוקף בשנת תשע"ה (שתפתח בספטמבר 2014).

עם זאת, בתי ספר המבקשים אישור לגביית שכר לימוד כבר בשנה"ל תשע"ד יוכלו להגיש בקשות לאישור בין התאריכים 1.10.2013 – 30.11.2013 ואלה יידונו בהתאם לקריטריונים המפורטים בחוזר המנכ"ל החדש.

מה לגבי תלמידים שאינם יכולים לשלם?

משרד החינוך מחייב את מוסדות החינוך לקיים מנגנון תמיכה במלגות שיאפשר את לימודיהם של תלמידים שנרשמו והתקבלו לבית הספר אך אין ביכולתם של הוריהם לעמוד בתשלומים המתחייבים מחמת מצוקה כלכלית.

מנגנון המלגות יופעל על ידי הבעלות על בית הספר.

גביית תשלומי הורים בבתי ספר ממלכתיים ומוכש"רים ייחודיים

"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?"

חוזרי המנכ"ל העוסקים בגביית תשלומי הורים חלים בכל בתי הספר, לרבות בתי הספר הייחודיים. בחוזרים הקיימים מותרת גביה מצומצמת ביותר עבור ייחודיות פדגוגית ושעות הוראה מעבר לשעות המתוקצבות על ידי משרד החינוך. כפועל יוצא מכך, מרבית בתי הספר הייחודיים, אינם יכולים לעמוד בהוראות החוזרים, וגובים תשלומי הורים מעל למותר.

טיוטת חוזר המנכ"ל החדש מציעה מנגנון להגדלת סכומי הגבייה תוך הרחבת היקפם של סעיפי גביה קיימים.

מה מוסיף חוזר המנכ"ל ביחס לחוזרים הקיימים עבור מוסדות ייחודיים?

חוזר המנכ"ל מבטל את המגבלה הקיימת ביחס לסכום המקסימלי לגביה עבור רכיב 'רכישת שירותים מרצון' המופיע בחוזרי המנכ"ל הקיימים, עבור בתי ספר שהוכרו כייחודיים/ניסויים/על אזוריים. על פי החוזר החדש, יוכלו בתי הספר הללו לקבל אישור לגביה תחת רכיב זה, בסכומים משתנים, על פי צרכיהם ועל פי אישור פרטני שיקבלו. 

חוזר המנכ"ל החדש מוסיף ומגדיל אץ מספר שעות התל"ן המותרות לגבייה במוסדות אלה.

שעות התל"ן המותרות לגביה בבתי ספר רגילים הינן 5 שעות שבועיות לתלמיד. לעומת זאת במוסדות ייחודיים ניתן יהיה לגבות תשלום עבור 12 שעות תל"ן שבועיות (בעלות שעה שתיקבע מראש). בבתי הספר הייחודיים העל-יסודיים, ניתן יהיה לגבות תשלום עבור 15 שעות תל"ן שבועיות.

למי מוגשת הבקשה?

בית ספר שאושר כבית ספר ייחודי על ידי הוועדה הארצית לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים ולמרחבי חינוך שבמשרד החינוך (ועדת גנית ויינשטיין), יוכל לפנות לוועדה הארצית בבקשה לגבייה נוספת של תשלומי הורים בגין הייחודיות, ולהגיש לאישורה תכנית תקציבית בכפוף לתכנית הפדגוגית שאושרה על ידה ולגודל בית הספר.

האישור יינתן על ידי המינהלת היישובית (בבתי ספר ייחודיים במרחבי בחירה)  או ע"י מנהל מחלקת החינוך ומפקח בית הספר (ביתר בתי הספר).  לאחר מכן תוגש הבקשה לאישור סופי של מנהל המחוז.

מה לגבי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים שהוכרו כבתי ספר ייחודיים?

בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים – אשר הוכרו גם כייחודיים, ניתן יהיה לגבות, על פי אישור מראש, את כל הרכיבים הבאים:

1.   תשלומי הורים לפי חוזרי המנכ"ל החלים בכל בתי הספר.

2.   שכר לימוד המשלים את תקציב משרד החינוך (25-40%) ועוד 10% תקורה.

3.   תל"ן מורחב, עד 12 שעות שבועיות בבתי ספר יסודיים ועד 15 שעות שבועיות בחטיבות עליונות.

4.   תל"ן תורנית, במוסדות המלמדים לימודי קודש מעבר לשעות הלימודים הרגילות.

5.   רכישת שירותים מרצון, על פי אישור שיינתן מידי שנה (הסכום לא הוגבל בחוזר המנכ"ל החדש).

מהו המענה לתלמידים שאינם יכולים לשלם?

משרד החינוך מחייב את מוסדות החינוך לקיים מנגנון תמיכה במלגות שיאפשר את לימודיהם של תלמידים שנרשמו והתקבלו לבית הספר אך אין ביכולתם של הוריהם לעמוד בתשלומים המתחייבים עבור התכנית הייחודית מחמת מצוקה כלכלית.

בבתי ספר ממלכתיים, מנגנון המלגות יופעל על ידי הרשות המקומית. במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, יופעל המנגנון על ידי הבעלות על בית הספר.

מהי הסנקציה למוסד חינוך ייחודי שייגבה תשלומים ללא אישור?

מוסדות חינוך שינקטו בהליכים מטעים או כוזבים, כגון גבייה במישרין מהורים (ולא באמצעות הרשות המקומית) בסכומים שעולים על הסכומים המדווחים והמאושרים על ידי משרד החינוך, צפויים לאחת או יותר מהסנקציות הבאות:

1.   קיזוז תשלומים שנגבו ביתר מן התשלומים המגיעים ממשרד החינוך לבית

ספר מוכר שאינו רשמי

2.   דרישה להשבת הכספים שנגבו ביתר להורים

3.   הגשת תביעת השבה נגד הבעלות על בית הספר

4.   ביטול אישור הייחודיות

5.   נקיטה בהליכים משמעתיים

6.   ביטול אישור העסקה של מנהל בית ספר מוכר שאינו רשמי או התלייתו.

בימים אלה יגיש משרדנו נייר עמדה למשרד החינוך, ומי שמזדהה עם הדברים – כולם או חלקם, יכול להעתיקם מהאתר של המשרד ולהגישם למשרד החינוך.

 

הכותבת עוסקת בדיני חינוך

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150